A Pûyân, Muhsin, Destûr der Mesnevî, 1. baskı, Kazvin, 1382hş.
 
Abdülganî en-Nablûsî, el-Ukûdu’l-lu’luiyye fî tarîkati’l- Mevlevîye, Dimaşk, 1329, 32 sayfa. (fotokopi).
 
Âbidin Paşa, Terceme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf I. Cilt, Sivas Vilâyet Mtb., Sivas, 1303/1886.
 
Abidin Paşa, Tercüme ve şerh-i Mesnevî-i şerîf, I-VI, İstanbul, l324-1326 /1906-1908 (İki Cilt hâlinde).
 
Ahmed Eflâkî, Menâkib al-ârifîn, I-II, Yayınlayan Tahsin Yazıcı, Ankara, 1976-1980.
 
Ahmed-i Rumî, Dekâ’iku’l-Hakâik, Haz. Seyyid Muhammed Rıza Celâlî-i Nâinî, Muhammed-i Şirvânî, Çâphâne-i Zer, Tahran, 1356hş.
 
Ahmet Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri (Menâkıb al- Ârifin), I-II, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1973.
 
Akyürek, Ahmed Remzi, Miftâhü’l-kütüb ve esâmî-i müellifîn, Ankara, 2000 (Osmanlı Müellifleriyle bir arada).
 
Araz, Nezihe, Aşk Peygamberi Mevlâna’nın Hayatı, İstanbul, 2004.
 
Arseven, Celâl Esad, Sanat Ansiklopedisi, I-V, İstanbul, 1983 (MEB Yayınları).
 
Asya, Arif Nihat, Kubbe-i Hadrâ- Niyaz Penceresi, Ankara, 1967.
 
Atasağun, Galip, Mevlânâ Celâleddin Rûmî ve Mesnevî’de Bahsedilen Dinler, Konya, 2001.
 
Atasağun, Galip, Mevlânâ ve Türbesi, Konya, 2004.
 
Bağcı, Serpil, Konya Mevlânâ Müzesi Resimli Elyazmaları, İstanbul, 2003.
 
Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, I-II, İstanbul, 2000 (MEB Yayınları).
 
Beytur, Mithat Bahâri, Mesnevi Gözüyle Mevlâna (Şiirleri, aşkı ve felsefesi), İstanbul, 2001.
 
Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslar Arası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder,
Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1973.
 
Bildiriler (Mevlâna’nın 700. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Uluslararası Mevlâna Semineri, 15-17 Aralık 1973 Ankara), hz. Mehmet Önder, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1973.
 
Bildiriler-Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöleni (15-17 Aralık 2000), T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 2000.
 
Birinci Uluslararası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001-Manisa Mevlevîhânesi), Celal Bayar Üniveristesi Yay., Manisa, 2002.
 
Bursevî, İsmail Hakkı, Mesnevî Şerhi Rûhü’l – Mesnevi, İstanbul, 2004.
 
Büyükbayraktar, Mevlüt, Sevincimiz Hz. Mevlânâ-Mesnevî’den Yorumlar ve Mevlevîlik, Esra Yay., Konya, 2005.
 
Büyükkörükçü, Tahir, Hakiki Veçhesiyle Mevlana ve Mesnevi, İstanbul, 1997.
 
Ca’ferî, Muhammed Takî, Avâmil-i cezzâbiyet-i suhanân-i Mevlevî, Tahran, 1382hş.
 
Can, Şefik, Destegül (Erzurumlu İbram Hakkı’nın Divan-ı Kebir’den seçip çevirdiği şiirler), Konya, 2001.
 
Can, Şefik, Fundamentals of Rumi’s Thought- A Mevlevi Sufi Perspective, The Light, Inc. & Işık Yay, New Jersey, 2004.
 
Can, Şefik, Hz. Mevlânâ’nın Rubâileri 1-2, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., 2005.
 
Can, Şefik, Mevlâna Hayatı -Şahsiyeti – Eseleri, İstanbul, 2003.
 
Can, Şefik, Okullar İçin Mesnevî’den Seçmeler, Haz. H. Nur Artıran, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2005.
 
Celâleddîn Muhammed b. Muhammed, Mesnevi-yi Ma’nevi-yi Mevlevî ez rûy-i nushe-i 677h., be kûşiş-i Tevfîk H. Subhânî, 4. Baskı, Tahran, 1379hş.
 
Cemâlzâde, Muhammed Alî, Bang-i Nây (Dastanhâ-yi Mesnevî-i Mevlevî), İntişârât-i Encumen-i Kitâb, Tahran, 1337hş. (Fotokopi)
 Çelebi, Asaf Halet, Mevlânâ ve Mevlevilik, 2. baskı, Hece Yay., Ankara, 2006.
 
Çelebi, Celâleddin B., Hz. Mevlânâ Okyanusundan..., Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., 2002.
 
Çelebi, Celâleddin M. Bakır- Top, Hüseyin, Hz. Mevlâna’nın Mübarek Duaları, Evrad, İstanbul, 1993.
 
Çelebi, Celaleddin, Hz. Mevlana'da İlim, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., 1997.
 
Çelebioğlu, Âmil, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB. Yay., İstanbul, 1998.
 
Demirci, Mehmet, Mevlânâ’dan Düşünceler, İzmir, 1997.
 
Dergâhî, Mahmûd, Âyât-i Mesnevî, Tahran, 1377hş. (2. baskı).
 
Deştî, Ali, Seyrî der Dîvân-i Şems, Bünyad-i Ferheng-i İran, Tehran, 1336hş.
 
Duru, Necip Fazıl, Mevleviyâne (şiir güldestesi), İstanbul, 2000.
 
Efe, Ahmet, Âh Mine’l-Aşk Mevlâna Ummânı, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 49, 2. baskı, İstanbul, 2005.
 
Efe, Ahmet, Mevlânâ’dan Hikâyeler, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 74, 2. baskı, İstanbul, 2005.
 
Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Haz. İlhan Genç, AKM. Yay., S. 200, Ankara, 2000. 
 
Etik, Arif, Şems ve Mevlâna, Konya, 1982.
 
Eyuboğlu, İsmet Zeki, Bütün Yönleriyle Mevlânâ Celâleddin (Yaşamı, Felsefesi, Düşünceleri, Şiirleri), İstanbul, 1998.
 
Fasih Divanı, Hz. Mustafa Çıpan, İstanbul, 2003 (MEB Yayınları).
 
Furûzânfer, Bediuzzaman, Ehâdîs ve Kasas-i Mesnevî, Tekrar düzenleyen Huseyn-i Dâvûdî, Tahran, 1381hş.
 
Furûzanfer, Bediuzzaman, Mevlânâ Celâleddîn, çev. Feridun N. Uzluk, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 110, Konya, 2005.
 
Furûzânfer, Bediuzzaman, Mevlânâ, Çev. Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul, 1997 (MEB Yayınları).
 
Furûzânfer, Bediuzzaman, Şerh-i Mesnevi-yi şerif, I-II, Tahran, 1380hş. (10. baskı), Şerh-i Mesnevî, Seyyid Ca’fer-i Şâhîdî, III-VIII, Tahran, 1380hş.
 
Furûzânfer, Bediuzzaman, Şerh-i Zindegâni-yi Mevlevî, Tahran, 1383hş.
 
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlâna Celâleddin (Hayatı, Eserleri, Felsefesi), İstanbul, 1999.
 
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Yazma Kitaplar Kataloğu, Ankara, 2003.
 
Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlâna Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, Ankara, 2003.
 
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1983.
 
Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlevî Âdâb ve Erkânı, Konya, trs.
 
Gölpınarlı, Abdülbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul, 1977.
 
Ğalal ad-Din Rumi, Das Matnawi, Bernhard Meyer, Kaveh und Jilla Dalir Azar, Stadtverwaltung Konya, Nu. 77, Konya 2005.
 
Halman, Talat S., Sevda Yüce Gözlerle-Rubailer (Mevlânâ Celaleddin Rûmî’den), Hece Yay., Ankara, 2004.
 
Hidâyetoğlu, A. Selahaddin, Hazret-i Mevlana Mohammed Jelaleddin-i Rumi / His Life-His Personalite, Thoughts-Works, Konya 2005.
 
Hidâyetoğlu, A. Selâhaddin, Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi / Sa vie-Sa Personalite-Ses Idees-Ses Oeuvres, Konya 2004.
 
Hidâyetoğlu, A. Selâhaddin, Hazret-i Mevlâna Muhammed Celâleddin-i Rûmî / Hayatı ve Şahsiyeti, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. No: 59, Konya, 2005.
 
Hidayetoğlu, Selahaddin, Hazret-i Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi / Hayatı ve Şahsiyeti, Konya Valiliği İl Kültür Müd. Yay., Konya, 1995; 8. Baskı, Konya 2003.
 
Huart, Clément, Mevlevîler Beldesi Konya, Çev. Nezih Uzel, İstanbul, 1978.
 
Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lügati, I-IV, İstanbul, 1928-1945.
 
Hz. Mevlâna’nın 731. Vuslat Yıldönümü Sergisi Albümü, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 71, Konya, 2004.
 
I. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1987, Tebliğler, Konya, 1988.
 
I. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1985, Tebliğler, Konya, 1986.
 
II. Milletler Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1990, Tebliğler, Konya, 1991.
 
II. Milletler Arası Osmanlı Devletinde Mevlevihaneler Kongresi, 14-15 Aralık 1993, S. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Tebliğler, Konya, 1996.
 
II. Millî Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs 1986, Tebliğler, Konya, 1987.
 
III. Millî Mevlâna Kongresi, 12-14 Aralık 1988, Tebliğler, Konya, 1989.
 
III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, 3-5 Mayıs, 2003, Bildiriler, Konya, 2004.
 
IV. Millî Mevlâna Kongresi, 12-13 Aralık 1989, Tebliğler, Konya, 1991.
 
IX. Millî Mevlâna Kongresi, 15-16 Aralık 1997, Tebliğler, Konya, 1998.
 
İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlâna Sempozyumu, Konya 26-27 Ekim 1994, Tebliğler, TBMM. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, Konya Valiliği ve S.Ü. Rektörlüğü işbirliği ile) TBMM. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No:72
 
İslâm Ansiklopedisi, I-XIII, İstanbul (MEB Yayınları).              
 
Jalâl alDîn Rûmî, Mathnawî, Haz. Gabriele Mandel Khân, Municipalità di Konya, Nu. 68, Konya, 2005.
 
Kadir (Abdülkadir Meriçboyu), Bugünün Diliyle Mevlânâ, İstanbul, 1958.
 
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ ve Kültürümüz, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No: 108, Konya 2005.
 
Karaismailoğlu, Adnan, Mevlânâ ve Mesnevî, Akçağ Yay., Ankara, 2001.
 
Karaismailoğlu, Adnan, Vatan Etmek, Ankara, 2004 (Kitapta Mevlânâ ile ilgili 6 yazı bulunmaktadır).
 
Karaismailoğlu, Adnan-Sait Okumuş-Fahrettin Coşguner, Mevlânâ Bibliyografyası, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya 2006.
 
Karakoç, Sezai, Mevlâna, İstanbul, 1996.
 
Kayaoğlu, İsmet, Mevlânâ ve Mevlevîlik, T.C. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü, Konya, 2002.
 
Ken’an Rifaî, Şerhli Mesnevî-i Şerif, İstanbul, 2000.
 
Kerîm-i Zemânî, Mînâger-i İşk, Şerh-i mevzû’i-yi Mesnevî, Tahran, 1383hş.
 
Koner, M. Muhlis, Mesnevî’den İlhamlar, Haz. Mustafa Özcan, Konya, 2005.
 
Koner, M. Muhlis, Mesnevî’nin Özü I-VI, Tablet Yay., Konya 2005.
 
Konuk, A. Avni, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, 1-5, hz. Mustafa Tahralı ve diğerleri, 1,2,3. cilter Gelenek Yay., 4,5 Kitabevi, İstanbul, 2004-2005.
 
Konulara Göre Mesnevî’den Özdeyişler, hz. Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak-Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, Konya 2004.
 
Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik, Editör: Yard. Doç. Dr. Nuri Şimşekler, Karatay Belediyesi, Konya 2002.
 
Kulliyât-i Şems yâ Dîvân-i Kebîr, muştemil ber-Kasâ’id ve gazeliyyât ve mukatta’ât-i Fârsî ve Arabî ve Tercî’ât ve Mulemmeât, I-X, bâ-tashîhât ve havâşî-i Bedî’uzzamân-i Furûzânfer, Tahran: Dânişgâh-i Tahran, 1336-1346hş. (Fotokopi)
 
Kuş, Ahmet-İbrahim Dıvarcı-Feyzi Şimşek, Türkiye Mevlevîhâneleri Fotoğraf Albümü, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., Konya 2005.
 
Küçük, Hasan, Tarikatlar, İstanbul, 1976.
 
Küçük, Hülya, Sultân Veled ve Maârif’i, Konya Büyükşehir Bel. Yay., No. 65, Konya 2005.
 
Küçük, Sezai, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, İstanbul: Simurg Yay., 2003.
 
Kültürel ve Doğal Zenginlikleriyle 2. Konya ve Mevlâna Ulusal Fotoğraf Yarışması, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 72, Konya, 2004.
 
Levis, Fraklin D., Rumi -Past and Present, East and West-, Oxford, 2000.
 
Lewis, Franklin D., Rumi-Past and Present, East and West, Oxford/England, 2000.
 
Lokmânî Dede, Menâkıb-ı Mevlânâ, Hz. Halil Ersoylu, Ankara, 2001.
 
Lubb-i Lubâb-i Mesnevî, intihâb: Mollâ Huseyn-i Vâ’iz-i Kâşifî, mukaddime: Sa’îd-i Nefîsî, 2. baskı, Bungâh-i Matbû’ât-i Efşârî, Tahran, 1362hş./1983.
 
M. Muhlis Koner’den Seçme Yazılar, Haz. Mustafa Özcan, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 43, Konya, 2003.
 
M. Şerefeddin, Mevlânâ’da Türkçe kelimeler ve Türkçe şiirler, İstanbul, 1934.
 
M. Veled Çelebi, Hayru’l-kelâm (Vasiyetnâme-i şerîfe şerhi), İstanbul, 1330/1912 (fotokopi).
 
Mahmûd, Kerîmüddin, Müsâmeretü’l-ahbâr, nşr. Osman Turan, Ankara, 1999.
 
Mansuroğlu, Mecdut, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul, 1958.
 
Mansuroğlu, Mecdut, Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1958.
 
Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevihanesi, , haz. Yavuz Senemoğlu, İstanbul, trs.
 
Mehmet Tahir Bursalı, Osmanlı Müellifleri, I-III, Ankara, 2000.
 
Mesnevî-i Murâdiye (1. Defter’den), çev. Mu’inuddin b. Mustafa (XV. yüzyıl), hz. Kemal Yavuz, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1982.
 
Mevlâna Bibliyografyası, I-II, Hz. Mehmet Önder, İsmet Binark-Nejat Sefercioğlu, Ankara, 1973-1974 (İş Bankası Kültür Yayınları).
 
Mevlânâ Celâleddîn Muhammed-i Belhî, Mesnevî, Mukaddime, tashîh, ta’lîkât, fihristhâ, I-VII, Muhammed-i İsti’lâmî, Tahran, 1379hş.
 
Mevlâna Celâleddin Rumî, Fîhi Mâ Fîh ve Mecâlis-i Seba’dan Seçmeler, Hzr. Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara, 1989 (Kültür Bakanlığı) 
 
Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Fîhi Mâ Fîh, Tercüme: Ahmed Avni Konuk, İstanbul, 2004.
 
Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Mesnevî Tercümesi, I-III, Tercüme: Şefik Can, İstanbul, 2003.
 
Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Mesnevî-i Şer’if Şerhi (3.cilt), Tercüme ve Şerh: A. Avni Konuk, İstanbul, 2005.
 
Mevlânâ Celâleddîn, Dîvân-ı Kebîr’den Seçmeler, Hzr. Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul, 1970 (MEB).
 
Mevlânâ Celâleddin, Fîhi Mâ-Fîh, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Konya, 2001.
 
Mevlânâ Celâleddîn, Hulâsa-i Mesnevî (be-intihâbât ve inzimâm-i ta’lîkât u havâşî), Bedî'uzzemân-i Furûzânfer, Tahran: Esâtîr, 1373hş.
 
Mevlânâ Celâleddin, Mecâlis-i Seb’a (Yedi Meclis) Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1994.
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mektûbât ve Mecâlis-i Seb’a, ba-mukaddime-i Cevâd-i Selmâsîzâde, Tahran, 1379hş.
 
Mevlânâ Celâleddin, Mektuplar, hz. Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul, 1999.
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevi, 677/1278 tarihli yazma nüshadan tıpkıbasım, Ankara, 1993 (Nüshanın 1/2 ebadında).
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevi, I-II, Çev. Adnan Karaismailoğlu, Ankara, 2004 (Akçağ Yayınları).
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevi, I-III, Tahran, (R. A. Nicholson neşrinden ofset baskı).
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevi, I-VI, Çev.Veled İzbudak, Y.Haz. Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1942-1946 (MEB Yayınları).
 
Mevlânâ Celâleddîn, Mesnevi, Terc. ve Şerh Abdülbaki Gölpınarlı, I-V, İstanbul, 1985, (MEB Yayınları; 6. cilt eksik)
 
Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî -İnsanlığın Aynası-, Konya, 2004 (Konya Büyükşehir Belediyesi Yayını).
 
Mevlâna Celaleddîn-i Rûmî –Makaleler-Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya, 2005.
 
Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Bütün Eserleri Seçmeler, hz. Yrd. Doç. Dr. Yakup Şafak, Konya, 2004.
 
Mevlânâ ez Dîdgâh-i Türkân ve Îrâniyân, Girdâverî: Râyzenî-yi Ferhengî-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, Ankara, 1369hş.
 
Mevlâna Güldestesi 1965, Konya, 1965, (Konya Turizm Derneği)
 
Mevlâna Güldestesi 1968, Ankara, 1968, (Konya Turizm Derneği)
 
Mevlâna Güldestesi 1969, Ankara, 1969, (Konya Turizm Derneği)
 
Mevlâna Güldestesi 1970, Ankara, 1971, (Konya Turizm Derneği)
 
Mevlâna Güldestesi 1972, Ankara, 1972 (Konya Turizm Derneği, Haz. M. Önder).
 
Mevlâna Güldestesi 1974, Konya Turizm Derneği Yay., Ankara, 1974.
 
Mevlâna Güldestesi, Turizm Derneği, Konya, 1964.
 
Mevlâna ile ilgili Yazılardan Seçmeler, hz. Vedat Genç, MEB Yayınları, İstanbul, 1997.
 
Mevlâna Mesnevî (İlk 1001 Beyit), manzum çev. Feyzi Halıcı, Konya: Doğuş, 1982.
 
Mevlâna Panellerinde Sunulan Bildiriler -I-, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, Konya, 2000.
 
Mevlânâ Şarkıları 2005, Konya Büyükşehir Bel. Yay., No. 70, Konya, 2005.
 
Mevlânâ, Mesnevî, Cild-i Evvel, Matbaa-i Âmire, İstanbul, 1288
 
Mevlânâ, Divãn-ı Kebîr (İngilizce Çeviri), I-XXII.
 
Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, I-VII.
 
Mevlânâ, Guzîde-i Gazelîyât-ı Şems, be kûşiş-i M. R. Şefî’-i Kedkenî, Tahran, 1382hş.
 
Mevlânâ, Kitâb-i Fîh-i mâ fîh, bâ tashîhât ve havâşî: Bediuzzaman Furûzânfer, Tahran, 1381hş.
 
Mevlâna, Mecâlis-i Sab’a (Yedi Öğüt), Türkçesi: Mehmet Hulusi, İstanbul, 2001.
 
Mevlânâ, Mesnevî (ber-esâs-i nüsha-i muverrih 677/1278 Konya), I-VI, Haz. Adnan Karaismailoğlu, Derya Örs, Şehrdâr-i Konya, Konya, 1384hş.
 
Mevlânâ, Mesnevî, (Tıpkı basım), Kültür Bakanlığı Yay., S. 1667, Ankara 1993. (2 nüsha).
 
Mevlânâ, Mesnevi, Çev. Feyzullah Sacid Ülkü, İstanbul, 1945.
 
Mevlânâ, Mesnevî, Çeviren ve açıklayan O. Mevlevî, Konya, 1973 (Üçüncü kitap).
 
Mevlânâ, Mesnevî, Çeviren ve açıklayan O. Mevlevî, Ordu, 1974 (İkinci kitap).
 
Mevlânâ, Mesnevî: Cevâhiru’l-âsâr fî-tercümeti Mesnevî-i Mevlânâ Hudâvendigâr şi’ren, bi-kalemi Abdulazîz Sâhibi’l-Cevâhir, 1. ve 2. defter, Tahran, 1366-1337hş. (İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahran).
 
Mevlâna, Mesnevî’den Hikâyeler, Hazırlayan Mehmet Önder, Ankara, trs (5. baskı, Dönmez Yayınları).
 
Mevlânâ, Mesnevî-i Şerîf- Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzum Nahîfî Tercümesi, I-III, Hazırlayan Amil Çelebioğlu, İstanbul, 1967-1972.
 
Mevlânâ, Mesnevi-yi Ma’nevî, Tashîh: R. A. Nicholson, I-IV, Terceme ve tahkîk: Hasan-i Lâhûtî, Tahran, 1383hş.
 
Mevlânâ, Mesnevi-yi Manevî (ber esâs-i nüsha-i Konye), be tashîh ve pîşgoftâr-i Abdülkerîm-i Surûş, I-II, Tahran, 1380hş.
 
Mevlânâ, Mesnevi-yi Şerif, I-VI, Manzum Çeviri Nahîfî, Hz. Amil Çelebioğlu, İstanbul, 2000, (MEB Yayınları).
 
Mevlâna’dan Rubailer, hz. Hamzaa Tanyaş, Ankara, 1987.
 
Mevlânâ’dan Seçme Rubailer, M. Nuri Gencosman, 1964 (İş Bankası Yay.).
 
Mevlâna’nın Düşünce Dünyasından, hz. Nuri Şimşekler, Konya 2004.
 
Muin, Muhammed, Ferheng-i Fârsî, I-VI, İntişârât-i Emîr Kebîr, Tahran, 1371hş.
 
Nabi Divanı, I-II, Hz. Ali Fuat Bilkan, MEB, İstanbul 1997.
 
Ney’e Dair, Hz. Mevlâna’nın 731.Vuslat Yıldönümü’nde 10-17 Aralık 2004 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ney Sempozyumu’nda Sunulan Tebliğler, Editör: Mustafa Çıpan, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Konya 2006.
 
Nûrazer, İsa, Yana Yana Döne Döne-Divan-ı Kebîr’den Seçme Gazeller, Kaknüs Yay., İstanbul, 2005.
 
Nüzhet, Sadettin, Mevlâna, Kanaat kütüphanesi, 1932 (fotokopi).
 
Okuyucu, Cihan, İçimizdeki Mevlânâ, Bilge Yay., 3. baskı, İstanbul, 2004.
 
Okuyucu, Cihan, Mesnevî’den Hikmet ve Hikâyelerle Mevlânâ Konuşuyor, Bilge Yay., İstanbul, 2006.
 
Olgun, Tahir, Mesnevî’nin Eski ve Yeni Mu’terizleri, İstanbul, 1946.
 
Olgun, Tahir, Mesnevî’nin Yeni Mu’tarızına, İstanbul, 1947.
 
Osman Behcet (Kadıköy Sultanîsi muallimlerinden), Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî (fotokopi), İstanbul, 1336.
 
Osman Behcet, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Evkaf Matbaası, 1326(fotokopi).
 
Önder Mehmet, Mevlâna Şiirleri Antolojisi, 1958, Konya.
 
Önder, Mehmet, Mevlâna (Hamdım- Pişdim- Yandım)), Ankara, trs (Ajans Türk Matbaacılık).
 
Önder, Mehmet, Mevlâna Jelaleddin Rûmî, Ministry of Culture, Ankara, 1990.
 
Önder, Mehmet, Mevlâna, Hayatı- Eserleri, Hayatı-Fikirleri, İstanbul, 1973.
 
Önder, Mehmet, Mevlâna, Mevlevîlik ve Mevlâna Müzesi, Ankara, trs.
 
Örnekleriyle Türkçe Sözlük, I-IV, İstanbul, 2004 (MEB Yayınları).
 
Özatilla, Alişan, Mevlâna Celâleddin, trs. (Denizkuşları Matbaası, 4. baskı).
 
Özdengül, Faik, Rûmî and Aşkın Therapy, Metropolitan Monicipality of Konya, Konya, 2005.
 
Özdengül, Faik, Rûmî ve Aşkın Terapi, Konya Büyükşehir Bel. Yay., No. 71, Konya 2005.
 
Özönder, Hasan, Konya Mevlânâ Dergâhı, Kültür bakanlığı, Ankara, 1989.
 
Özönder, Hasan, Mevlânâ’nın Gönül Dostları, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 67, Konya, 2005.
 
Öztekin, Nezahat, Mevlânâ’nın Mesnevî’sindeki Hikâyelerin XIII-XV. Yüzyıl Anadolu Mesnevîlerine Etkisi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., İzmir, 2000.
 
Pakalın, Mehnet Zeki, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I-III, İstanbul, 2004 (MEB Yayınları).
 
Panayotopulos, Benzersiz Mevlâna, Çev. Kriton Dinçmen, İstanbul, 2003.
 
Pûrnâmdâriyân, Muhammed Taki, Dâstân-i peygamberân der-külliyât-ı Şems, Tahran, 1364.
 
Pûyân, Muhsin, Destûr der Mesnevî, Kazvin, 1382hş.
 
R. A. Nicholson, Şerh-i Mesnevi-yi Ma’nevi-yi Mevlevî, I-VI, Terceme ve ta’lîk Hasan-i Lâhûtî, Tahran, 1378hş.
 
Rubâîler, Mevlânâ Celâleddin, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, Ankara, 1982.
 
Sahîh Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, İstanbul, 2003.
 
Sarar, İsmail Ali, Mevlâna’dan Yana, İstanbul, 1961.
 
Satoğlu, Abdullah, Mevlana’nın Hocası Seyyid Burhaneddin, Ankara, 1968.
 
Sayar, Ahmed Güner, Hasan Âli Yücel’in Tasavvufî Dünyası ve Mevlevîliği, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002.
 
Schimmel, Annemaria, Ben Rüzgarım Sen Ateş- Mevlânâ Celâleddin Rûmi, Çev. Senail Özkan, İstanbul, 2000.
 
Schimmel, Annemarie, Aşk, Mevlâna ve Mistisizm, İstanbul, 2002.
 
Sevgi, Hacı Ahmet, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Devrin Örf ve Adetleriyle İlgili Bilgiler, Kayseri, 1994.
 
Sevük, İsmail Habib, Mevlânâ, İstanbul, 1954.
 
Seyyid Fâzıl Mehmed Paşa, Hazret-i Mevlânâ’nın Duaları-Şerh-i Evrâd-ı Mevlânâ, Haz. Tahir Galip Seratlı, Rûmî Yay., İsanbul, tsz.
 
Seyyid Sâdik-i Gevherîn, Ferheng-i lügât ve Ta’bîrât-i Mesnevî, I-IX, Tahran.
 
Sipehsâlâr Mecdüddin Feridun, Risâle-i Sipehsâlâr, çev. Ahmed Avni Konuk, Haz. Tahir Galip Seratlı, Rûmî Yay. İstanbul, 2005.
 
Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Mevlânâ ve Etrafındakiler: Risâle, Çev. Tahsin Yazıcı, 1001 Temel Eser, İstanbul, 1977.
 
Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Terceme-i Risâle-i Sipehsâlâr be-Menâkib-i Hazret-i Hudâvendigâr, Midhat Bahârî-i Hüsâmî (Beytur), İstanbul, 1331/1913.
 
Sipehsâlâr, Ferîdûn b. Ahmed, Zindegînâme-i Mevlânâ Celâleddîn-i Mevlevî, nşr. Sa’îd-i Nefîsî, Tahran: İkbâl, 1363hş.
 
Subhânî. Tevfîk H., Keşfu’l-ebyât-ı Mesnevi-yi Ma’nevî, Tahran, 1379.
 
Sultan Veled, İbtidâ-nâme, Abdülbâkî Gölpınarlı, Konya, 2001.
 
Sultan Veled, Ma’ârif, Mecmu’a-i mevâiz ve suhanân-i Sultânu’l-ulemâ Bahâuddîn Muhammed b. Huseyn-i Hatîbi-yi Belhî, I-II, be ihtimâm-i B.
 
Furûzânfer, Tahran, 1382hş. (3. baskı).
 
Sultan Veled, Maârif, çev. Meliha Anbarcıoğlu, MEB Yayınları, İstanbul 1991.
 
Sultan Veled, Rubailer, çev. Veyis Değirmençay, Erzurum 1996.
 
Sultan Veled, Rubailer, Hz. Veyis Değirmençay, Erzurum, 1996.
 
Sultan Veled, Sultan Veled’in Arapça Şiirleri, Hz. Veyis Değirmençay, Erzurum, 1996.
 
Sultan Veled, Velednâme, Nşr. Celâleddîn Humâî, Tahran, 1316hş. (Ciltli fotokopi).
 
Sultan Veled’in Arapça Şiirleri, Hz. Veyis Değirmençay, Erzurum, 1997.
 
Şafak, Yakup, Dican-ı Kebir’den Seçmeler, Konya, 2000.
 
Şafak, Yakup, Hazret-i Mevlânâ’nın Eserleri, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 68, Konya, 2005.
 
Şahin, İnci, Mevlânâ, Semerkand Yay., Ankara, 2003.
 
Şems-i Tebrizî, Konuşmalar (Makalât), I-II, Çeviren M. Nuri Gençosman, İstanbul, 1974-1975.
 
Şems-i Tebrîzî, Konuşmalar “Makâlât”, I-II, çev. M. Nuri Gençosman, İstanbul: Hürriyet Yay., 1974-1975.
 
Şerh-i Kebîr-i Ankaravî, Farsçaya Çev. İsmet-i Settârzâde, I-XV, Tahran, 1380hş.
 
Şeyh Gâlib, Şerh-i Cezîre-i Mesnevî, Hz. Turgut Karabey, Mehmet Vanlıoğlu, Mehmet Atalay, Erzurum, 1996.
 
Şükün, Ziya, Farsça Tükçe Lugat, I-III, İstanbul, 1996 (MEB Yayınları).
 
Tahirü’l-Mevlevî [Olgun], Şerh-i Mesnevî, 1-14, Şamil Yay., İstanbul, trs.
 
Taneri, Aydın, Mevlânâ Âilesinde Türk Milleti ve Devleti Fikri, Ankara, 1987.
 
Tarlan, Ali Nihat, Mevlâna Hayatı-Fikirleri, İstanbul, 1974.
 
Tekin, Mustafa, Mevlânâ Pergelinde Toplum, Konya Büyükşehir Bel. Yay., No. 64, Konya 2005.
 
The Mathnawi of Jalálu’ddín Rúmí, I-VIII, by Reynold A. Nicholson, ed. from the oldest mss. Available; with critical notes, tr. and commentary, I-VIII, London: Luzac & Co., 1925-40; E. J. W. Gibb Memorial, (I, III, V. ciltler metin; II, IV, VI. ciltler İngi­lizce tercüme; VII ve VIII. ciltler şerh).
 
Topçu, Nurettin, İslâm ve İnsan Mevlâna ve Tasavvuf, Haz. Ezel Erverdi, İsmail Kara, Dergâh Yay., 3. baskı, İstanbul, 2002.
 
Topçu, Nurettin, İslâm ve İnsan- Mevlâna ve Tasavvuf, İstanbul, 2002.
 
Toptaş, Mahmut, Mevlânâ’nın Diliyle Kur’an Tefsiri, İstanbul, 2000.
 
Turkmen, Erkan, Rumi and Christ, Konya: Damla Mtb. ve Tic., 1992.
 
Türkler, I-XXI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
 
Türkmen, Erkan, A Bouquet of Rumi’s Versified Poems, Konya: Konya Maincity Municipality Directorate of Cultural Affairs Publ. 1995.
 
Türkmen, Erkan, The Esence of Rumi’s Masnavi Including His Life and Works, Ankara 2002.
 
Uğurlu, İrfan,Türkçe İngilizce Resimli Ansiklopedik Sözlük, İstanbul, 2001 (MEB Yayınları).
 
Uzel, Nezih, Mevlânâ ve İnsan, Elif Kitabevi, İstanbul, 2003.
 
Uzluk, Şahabettin, Mevlânanın Ressamları, Konya 1945.
 
Uzluk, Şahabettin, Mevlânanın Türbesi, trs.
 
Uzluk, Şahabettin, Mevlevilikte Resim-Resimde Mevlevilik, TTK, Ankara, 1957.
 
Ürkmez, Melâhat, Gönül Bahçesinde Mevlâna, Konya İl Kültür ve Turizm Müd. Yay., No. 66, Konya, 2005.
 
V. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1991, Tebliğler, Konya, 1992.
 
Velî Muhammed-i Ekberâbâdî, Şerh-i Mesnevi-yi Ma’nevî (Mahzenü’l-esrâr), I-VIII, be-ihtimâm-i N. Mâyil-i Herevî, Tahran, 1383hş.
 
VI. Millî Mevlâna Kongresi, 24-25 Mayıs 1992, Tebliğler, Konya, 1993.
 
VI. Millî Mevlâna Sempozyumu, 3 Mayıs 1994 (VII. Millî Mevlâna Sempozyumu Tebliğleri kitabı içerisinde yer almaktadır).
 
VII. Millî Mevlâna Kongresi, 3-4 Mayıs 1993, Tebliğler, Konya, 1994.
 
VII. Millî Mevlâna Sempozyumu, 13 Aralık 1995, Tebliğler, Konya, 1996.
 
VIII. Millî Mevlâna Kongresi, 6-7 Mayıs 1996, Tebliğler, Konya, 1996.
 
Watts, nigel, Sevginin Yolu, Çev. Gülriz Bikmen Şen- Cem Şen, İstanbul, 2001.
 
X. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Tebliğler -I-, Konya, 2002.
 
X. Millî Mevlâna Kongresi, 2-3 Mayıs 2002, Tebliğler -II- (Doğumunun Yüzüncü Yıldönümü Anısına Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk Armağanı), Konya, 2002.
 
X. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler- 1963, Türk Dil Kurumu Yay., S. 233, Ankara, 1964.
 
Yakıt, İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlânâ, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2000.
 
Yeniterzi, Emine, Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler, Rûmî Yayınları, İstanbul, tsz.
 
Yeniterzi, Emine. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Türkiye Diyanet Vakfı, 6. Baskı, Ankara, 2005.
 
Yetik, Erhan, İsmail-i Ankaravî, İstanbul, 1992.
 
Yezdânbahş-i Kahramân, Dâstânhâ-yi Mesnevî, Tahran, 1370hş. (1992).
 
Yumun, Fırat,. Mevlâna, İstanbul, 2004.
 
Yunus Emre Külliyatı, I-V, Hz. Mustafa Tatçı, İstanbul, 2005 (MEB Yayınları).
 
Yücebaş, Hilmi, Mevlâna Hayatı ve Eserleri (Türkçe Açıklamalarıyla), Bulvar Gazetesi Yay., İstanbul, 1986.
 
Zemânî-yi Ca’ferî, Kerîm, Ney-nâme (der-tefâsîr-i Mesnevî-yi Ma’nevî), çâp-i devvom, Tahran: İntişârât-i İttilâ’ât, 1370hş.
 
Zeren, Mehmet, Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler ve Hikmetleri, İstanbul, 2004.
 
Zerrînkûb, A. Pille pille tâ mulâkât-ı Hudâ, Derbâre-i zindegî, endîşe ve sulûk-i Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Tahran, 1383hş. (23. baskı).
 
Zerrînkûb, A., Bahr der kûze, Nakd ve tefsîr-i kıssahâ ve temsîlât-ı Mesnevî, Tahran, 1382hş. (10. baskı)
 
Zerrînkûb, A., Nerdbân-i Şikeste, A. Zerrînkûb, Şerh-i tavsîfî ve tahlîli-yi defter-i evvel ve dovvum-i Mesnevî, Tahran, 1382hş.
 
Zerrînkûb, A., Sirr-i Ney, Nakd ve şerh-i tahlîlî ve tatbîki-yi Mesnevî, Tahran, 1381hş. (9. baskı)
 
Hz. MEVLANA KİTAPLIĞI
 
Mesnevi : Orjinal Baskı
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 KÜLTÜR BAKANLIĞI yayınları
325 sayfa , Ciltli , Geniş ebat Dil: Türkçe değil
--------------------------------------------------------------------------------
MESNEVİ TERCÜMESİ 1-6
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ŞEFİK CAN
 
 Batılılarca ''Pers dilinin Kur'an'ı'' olarak adlandırılan, Mevlana'nın en büyük eseri Mesnevi'nin toplam üç cilde yayılmış tam tercümesi. İnsanların tecrübelerini, ilahi amacın mistik bir şekilde vücut bulması olarak tanımlayan Mevlana, anlatmak istediklerini şiir formuna dökmüş. İslamiyet'in, tüm insanlığı kucaklayan en büyük eserlerinden birisi. 
ÖTÜKEN yayınları 10/1997  
Isbn: 9754372780 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MESNEVİ TERCEMESİ 1-2
MESNEVİ TERCEMESİ 3-4
MESNEVİ TERCEMESİ 5-6
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 Mesnevi, yazıldığı tarihten itibaren Doğu'da - Batı'da, bir çok dilere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. ancak yazılan şerhler, asli nüshaya dayanılmadan, ana kaynaklara baş vurulmadan, kısacası bugünkü tahlil ve intikad metohlarına uyulmadan meydana getirildiğinden, yazdıkları çağlara hitap edebilmişlerdir.
Abdülbakı Gölpınarlı'nın bu şehri, bütün mahzurları ortadan kaldırmakta, Mesnevi'yi günümüzün anlayışıyla, bu günün okurlarına ve yarına sunmaktadır. 
İNKILAP yayınları Din ve Tasavvuf dizisi 
 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
ŞERHLİ MESNEVİ-İ ŞERİF
Yazar: KEN'AN RİFAİ
 
KUBBEALTI yayınları 3/2001  
Isbn: 9757663646 657 sayfa , Ciltli , Büyük ebat Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
ŞERH-İ MESNEVİ 18 cilt
Yazar:
Tahir'ül Mevlevi
 
Şamil Yayıncılık  
Isbn: sayfa , Ciltli , Büyük ebat  Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Divan-ı Kebir
Abdülbaki Gölpınarlı
 
İNKILAP YAYINLARI
Isbn:   Dil: Türkçe
16x23 cm, 3.hamur, 720 sayfa
--------------------------------------------------------------------------------
Divan-ı Kebirden Seçmeler 4 cilt
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Derleyen: ŞEFİK CAN
 
 ''Büyük Divan'' anlamına gelen Divan-ı Kebir Hz. Mevlana'nın heyecanla, gönül coşkunluğuyla söylediği ilahi aşk şiirlerini toplayan kitabın adıdır.
Beyit sayısı altı ciltlik Mesnevi beyitlerinin toplamının iki misli, yani Divan-ı Kebir'in rubai beyitlerini de dahil edersek, elli bine yaklaşmaktadır.
Bu mübarek divanı Tahran Üniversitesi profesörlerinden Firuzanfer merhum büyük ebadda yedi cilt halinde basıtrmıştır. Biz pek güvenilir olan bu divanı esas tuttuk. 
ÖTÜKEN yayınları 6/2004  
Isbn: 9754373280 1730 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
CEVAHİR-İ MESNEVİYYE I-II
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Editör: ŞEFİK CAN
 
 Mesnevi'nin kendine has sistematiği içinde, arandığı zaman bulunması epeyce müşkil olan muhtelif konular: Aşk, Ayrılık, Adalet, Doğruluk, Hasret, Sadâkat, İbadet... vs. hakkındaki beyitlerin seçilip tasnif edildiği bir çalışmaya ihtiyaç duyuluyordu. İşte Şefik Can "Cevâhir-i Mesneviyye" adlı çalışmasında bu ihtiyacı karşılamaktadır. 
ÖTÜKEN yayınları 10/2001  
Isbn: 9754373698 435 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
 --------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA CELALEDDİN - MEKTUPLAR
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 Mevlana'nın yaşadığı dönemin önemli kişilerine yazdığı mektuplar yaşayışına ilşkin ipuçları de vermektedir. 
İNKILAP YAYINLARI
Isbn: 9751014131 Dil: Türkçe
16x23 cm, 3.hamur, 312 sayfa
--------------------------------------------------------------------------------
Mecalisi Seb'a : Yedi Meclis
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 "Mecalis-i Seb'a adından anlaşıldığı gibi, Mevlana'nın yedi meclisinin, yedi va'zının yazılmasından meydana gelmiştir... Yedi meclisde de vaaza, cümleleri seci'li bir hutbeyle başlanmakta; bu hutbede, bir çok ayetten istidlal yoluyla Allah'ın kudreti, hikmeti, ululuğu, birliği övülmekte, hutbenin sonunda Hz. Peygamber'e, dört dostuna, muhacielerle ansara; bazı kere, VII. Meclis'de olduğu gibi Hasan ve Huseyn'e rahmet okunmakta; ondan sonra dua mahiyetinde olan münacata geçilmekte, sonra da bir hadisle vaaaza başlanmaktadır... Sonlara doğru, I. ve II. meclislerde olduğu gibi Besmele, uzun uzadıya, dini tarihten olaylar anılarak canlı bir tarzda şerhedilmektedir..." 
143 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Fihi ma Fih
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 Fihi ma-fih, büyük hakim, öz insan Mevlana Celadettin'in sohbetlerinden meydana gelmiş bir kitaptır. Mevlana, kendisini ziyarete gelen, yahut kimi zaman ziyaretine gittiği kişilerle konuşurken, sorularına cevap verirken, yeri geldikçe ayetleri tefsir, hadisleri şerh ederken o mecliste bulunanlardan biri, belki de birkaçı, sözlerini zaptetmişler, her halde sonradan bu zaptedilen parçalar karşılaştırılmış, belki de kendisine göderilip düzeltilmiş, en sonunda da temize çekilmiş, böylece de bir kitap meydana gelmiştir. 
5/2003    296 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
FİHİ MA FİH
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
Hz. Muhammed (sav) gülzârında yetişmiş ve bu dünyaya o bahçenin râyihâsını ulaştıran gönül erleri, ilâhî kaynağın ilham sunucularıdır.
Hz. Mevlânâ’nın eserleri arasında bulunan Fîhi Mâ Fîh de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumağından örülmüş bir kaftan ve rabbânî bir ilhamdır.
Merhum Ahmed Avni Konuk’un, Farsça aslından yapmış olduğu bu ilk Türkçe tercüme eseri günümüz okurlarına ulaştırmak istedik.
Bu eser, kütüphanelerde mevcut 7-8 nüshanın karşılaştırılması suretiyle hazırlanmış olması bakımından da ayrı bir husûsiyet taşımaktadır.
İz Yayıncılık bu kıymetli İslâm Klasiğini,
merhum Dr. Selçuk Eraydın’ın titiz ve zahmetli çalışmasıyla sunmaktadır.
İZ yayınları 4/1994  
Isbn: 9753550863 332 sayfa Dil: Türkçe
16 x 24 cm.
--------------------------------------------------------------------------------
Ariflerin Menkıbeleri
Mevlânâ ve Etrafındakiler 1-2
Ahmed Eflâkî
 
Çevirisi sunulan eser, Mevlânâ ve etrafındakileri hemen hemen bütün yönleriyle en iyi tanıtan kitaplardan biridir. Eser, bu üstünlüğü yanında, o dönem Konya ve Anadolu'sunun tarihî, sosyal yaşamı ve dini inançları hakkında da çok değerli bilgileri içerir. Kitapta Mevlânâ'nın coşkusu, düşünceleri, davranışları ve halkla olan ilişkileri çok açık ve içtenlikli bir dille anlatılmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiler sayesinde o dönemdeki Anadolu halkı, devlet adamları ve buranın genel durumu hakkında oldukça açık bir biçimde bilgi edinilebilmektedir. Eser, daha çok bir halk romanı biçiminde yazıldığı için, sıkılmadan okunan bir nitelik taşır.
REMZİ YAYINLARI / Büyük Fikir Kitapları Dizisi
--------------------------------------------------------------------------------
Sultan Divanı ve AFYONKARAHİSAR'DA Mevlevilik
Yazarlar: Mehmet SARI, Mustafa ERAVCI, Yusuf İLGAR, Mustafa KARAZEYBEK, Latif TAŞDEMİR
 
 Afyon Üniversitesi Yayınları
Isbn: 975-7150-55-X
--------------------------------------------------------------------------------
MESNEVİ GÖZÜYLE MEVLANA
Yazar: MİTHAT BAHARİ BEYTUR
 
 Mevlana, sadece doğunun değil, bütün dünya edebiyatının hitabet ve belagat gülistanlarının en parlak sesli bülbülüdür. Onun her sözünde binlerce büyük şairlerin şaheser divanları, büyük medeni milletlerin yüksek edebiyatları gizlidir. Her beytinde şiirin, güzelliğin geniş iklimleri görünür ve o iklimlerde yüzlerce belagat nehirleri akar. O nehirler o kadar coşkun ve taşkındır ki, her dalgası göklere kadar yükselir.
Bu kitap sizi Mevlana'nın eşsiz dünyasına doğru kısa bir gezintiye çıkaracak. Onun şiirlerinden bol bol örneklerle zenginleştirilmiş bu gezinti, size Mevlana'nın şiir, felsefe ve aşk dünyasının gizemli kapılarını aralayacak.
KIRKAMBAR yayınları 4/2002  
Isbn: 9758264206 265 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Yazar: Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 
 
İnsanlar çiçeklere benzer; renk renk, çeşit çeşit... Tıpkı bir gonca gibi doğar, gül gibi olanca güzelliğiyle, tazelliğiyle açılır ve bir gün solar, buruşur, toprağa karışır, gider. Kısacık ömür bitmiştir. Ancak bazı çiçekler vardır ki; kokusu, rayihası unutulmaz, burcu burcu tüter. İşte bu yüzden Türk Milleti, peygamberine gül remzini vermiştir. O'nun hala canlı, dipdiri, hayatta olduğunu; kokusuyla dünyayı ıtırladığını belirtmek için çiçeklerin şahı gül, peygamberler sultanına da sembol olmuştur. (Önsöz'den)
TDV Yayınları;
Ankara, 1995, 11 x 19 cm., 216 sayfa, Türkçe.
ISBN No: 9753891687
--------------------------------------------------------------------------------
JELAL AL-DİN AL-RUMİ
Writter: Prof. Dr. Emine Yeniterzi
TDV Yayınları;
Ankara, 1995, 11 x 19 cm., 216 sayfa, Türkçe.
ISBN No: 9753891687
--------------------------------------------------------------------------------
THE ESSENCE OF RUMİ'S MASNEVI
 
   It is a remarkable research in English on Rumi (Mevlana Jelal al-Din Rumi) that covers the period in which Rumi lived and the teachings of Rumi's father, his disciple Burhaneddin Tirmizi and Rumi's Master Shams. Then the best verses of Rumi's Masnevi follow in original form (Persian), corrected under the light of authentic MSS. Then the English translation of the verses is given in two parts:
a- Literal translation of the verses in Modern English.
b- The commentary of the same is based on the best commentaries written in Urdu, Persian, Turkish (Ottoman) and English. Consequently, this new step gives an essential skeleton of the Masnevi in a much more organised way to a reader and a ladder to the spiritual traveller who wants to reach a high stage of humanity.
Fourth Edition, Published 2002 
ISBN 975-95630-0-2 371 İng.
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA : HAYATI ŞAHSİYETİ FİKİRLERİ
Yazar: Şefik CAN
 
 Kitabın bölümleri sırası ile: Anadolu Selçukluları'nın siyasi ve ilmi durumu, Mevlana'nın hayatı, kişiliği ve fikirleri, eserleri. Şu an Türkçe'de, yaşamı üzerine bulabileceğiniz en kapsamlı eserlerden birisi. 
ÖTÜKEN yayınları 3/1999  
Isbn:   567 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA CELALEDDİN Hayatı, Eserleri, Felsefesi
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 
Şarkiyat biliminin önde gelen isimlerinden olan Abdülbaki Gölpınarlı, 1900 yılının 11 Ocak günü İstanbul'da dünyaya geldi ve hayata 25 Ağustos 1982'da yine İstanbul'da veda etti. İsmail Saib Efendi, Ömer Ferid Kam, Ahmed Naim Bey, Bahariye Mevlevihanesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede ve Hoy'lu Hacı Şeyh Ali gibi o devrin en büyük üstadlarından faydalandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra önce liselerde edebiyat, daha sonra Ankara ve İstanbul Üniversiteleri'nde uzun yıllar Türk Edebiyatı Tarihi'yle Metinler Şerhi dersleri veren Abdülbaki Gölpınarlı dünya bilim çevreleri tarafından çoğu kendi alanlarında bugün de tek kaynak kabul edilen yüzden fazla eser yayınladı ve hayatının sonuna kadar bağlı kaldığı Mevlana'nın bütün eserlerini Türkçe'ye tercüme etti. İnkılap Kitabevi, Türkiye'de Mevlana üzerine yapılmış ilk bilimsel araştırma olan ve 1951'deki ilk yayınından sonra günümüzde de Mevlana konusundaki en önde gelen başvuru kitabı sayılan Gölpınarlı'nın bu eserini bilim dünyasına yeniden kazandırmaktan mutludur.
İNKILAP yayınları Din ve Tasavvuf dizisi 
Isbn: 9751014115 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANADAN SONRA MEVLEVİLİK
 
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
İNKILAP yayınları Din ve Tasavvuf dizisi Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlevi Adab ve Erkanı
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
 Terimler, Sema ve Mukaabele, Evrad ve tercemesi, Adap ve Erkan, Mevlevilikte dereceler, Mesnevi okutmak, Metinler Konya Eski Eserleri Sevenler Derneği yayınları 5/2003  
 197 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Rubailer
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
240 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLEVİ USÜL VE ADABI
Yazar: H. HÜSEYİN TOP
 
 Bu kitapta, Mevlana'nın, insanlık alemine bir mutluluk reçetesi halinde takdim ettiği Mevleviliğin ana kuralları, bu kutsal yolun kilometre taşları, yöntemi, usûl ve adabı belirlenmeye çalışılmıştır. Yine Mevlana'nın, Kur'an'da emrolunan namaz, oruç, hac gibi ibadetlerle, bunlara ilaveten yapılmasının vuslat yolunda kula sür'at kazandıracağını, kalpleri cilalayıp ruhları yücelteceğini ifade ettiği evrad, sema... gibi zikir şekilleri ve bunlarla ilgili tabir ve terimlerin izahları, velhasılmevlevilikle ilgili her türlü hususi hal ve tavrın açıklandığı bir başvuru kitabı meydana getirilmeğe çalışılmıştır. Bunun için de erişilebilen kaynaklardan ve halen uygulanmakta olan usûllerden istifade edilmiştir. 
ÖTÜKEN yayınları 10/2001  
Isbn: 975437371X 282 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
Mevlevilerin Tarihi
Yazar: Sahih Ahmet Dede
 
 Mevlevilik, günümüzde en çok tanınan ve üzerinde en çok konuşulan tarikatlarından biridir. Bununla birlikte Mevlevilik etrafında oluşmuş literatür büyük oranda el yazması kitaplarda adeta hapsolmuş durumdadır. Gerek bu tarikatın daha iyi tanınması ve gerekse tarikatın yüzyıllar boyunca yaptığı yolculuğun anlaşılması için el yazması eserlerin günümüz Türkçe'sine intikal ettirilerek insanımızın istifadesine sunulması gerekir. İşte Dede'lik mertebesine kadar çıkmış bir mevlevi tarafından, son derece sade bir Osmanlıca ile kaleme alınmış olan bu el yazması eser de bu düşünceden hareketle, günümüz okurunun istifadesine sunulmaktadır. 
İNSAN yayınları 6/2003  
Isbn: 9755743545 381 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevleviliğin Son Yüzyılı
Yazar: Sezai Küçük
 
 Mevlevilik, varlık göstermeye başladığı XIII. asırdan itibaren, Mevlana'nın şöhreti ve eserlerinin etkinliği ile sosyo-kültürel ve siyasal ortamlardan da faydalanarak, kısa sürede Anadolu'da yayılmış ve bir çok merkezde mevlevihaneler (asitane / zaviye) tesis edilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin kurulmasından sonra da toplumda ve siyasi çevrelerde etkinliğini sürdürmüş, bir tarikat olarak ortaya çıkışından itibaren, yöneticiler ve toplumun elit kesimiyle sürekli yakınlık içinde bulunmuştur.
Musiki, sema ve şiir gibi üç vasıtaya isnat ettiği tarikat anlayışıyla, şiir ve musiki ile ünsiyeti olan aydın kesimin, tarikat tercihi yaparken kendisine yönelmesini temin etmiş ve tarih boyunca, gerek bu kesimden, gerekse yöneticilerden olan paşalar, beyler ve sanat zevki olan zengin eşraf tarafından tercih edilen, desteklenen ve tekkeleri her zaman rağbet gören bir tarikat halini almıştır. Aynı zamanda Türk topraklarında vücut bulmuş bir tarikat olarak Mevlevilik, ortaya çıkışından 1925 yılında tekkelerin kapatılmasına kadar geçen süre içerisinde, gerek Türk kültürünün muhitlerinde gerekse Osmanlı toprakları dahilindeki diğer kültür çevrelerinde, Türk kültür, sanat ve musikisinin tasavvufi zeminde temsilciliğini yapmış, Itriler, Şeyh Galibler ve Dede Efendiler gibi mutasavvıf ve sanatkâr mevlevîlerin yetişmesini sağlamıştır.
Osmanlı sınırları içinde, Anadolu başta olmak üzere Mısır, Suriye, Irak ve Azerbaycan'dan Avrupa içlerinde Macaristan'a kadar, pek çok ülkede açılan mevlevihaneler, tasavvufi alanda üzerine düşeni yerine getirerek bir çok önemli mutasavvıfın yetişmesine katkıda bulunmakla beraber, faaliyet gösterdikleri bölgelerde Osmanlının birer siyasi temsilciliği fonksiyonunu da icra etmişlerdir.
Bu kitap yukarıdaki izahlar çerçevesinde Mevleviliğin bir yüzyıl (XIX. yy) içerisindeki faaliyetlerini tasavvuf cephesinden aktarmaya çalışmaktadır.   SİMURG yayınları 12/2003  
Isbn: 9757172596 495 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
GÖKYÜZÜNE MERDİVEN : MESNEVİ'DEN SEÇMELER
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: HATİCE GÜLCAN TOPKAYA
 
Ne sayfa kaldı
Ne güzellik
Ne ışık
Ne de gökyüzüne gidecek bir yol
Gizli merdivenler var alemde
Basamak basamak
Gökyüzünün dizginlerine kadar uzanan 
OM yayınları 11/2002  
Isbn: 9756530227 123 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
BÜTÜN ÖYKÜLERİYLE MESNEVİ-İ ŞERİF
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Editör: BOĞAÇ BABÜR TURNA
 
ÖZGÜR yayınları 10/2002  
Isbn: 9754471541 275 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Aşk Mevlana ve Mistisizm
Yazar: ANNEMARIE SCHIMMEL
Çevirmen: SENAİL ÖZKAN
 
 Elif alfabesinin ilk harfidir; yüksek ve güzel bir şeklinin olması ve ayrıca "Bir" olmasından dolayı, Allah'ın bir sembolü olarak kabul edilmiştir, tasavvuf geleneğindendir. Bunun da ötesinde elif, güzel, ince, uzun boylu bir sevgilinin sembolü olabilir; bu güzel maşukta pek tabii Allah'ın güzelliğini de idrak etmek mümkün. Yani Elif'in bu iki tarafı vardır: Elif, hem alfabenin başlangıcı, hem de diğer harflerin sebebi ve kaynağıdır. Hatta İbn-i Mukla'nın kaligrafi sistemine göre, bütün diğer harfler Elif şeklinde yazılmalıdır. Yani Elif, bütün diğer harflerin ölçüsü oluyor. Aynı zamanda Elif şiirde de her şeyin ölçüsü. Yani Elif, hem Allah'ın sembolü, hem de insanın güzelini temsil ediyor. Bu yüzden Elif'i bilmek her şeyi bilmek demektir. 
KIRKAMBAR yayınları 9/2003  
Isbn: 9758264273 143 sayfa Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
Aşk Peygamberi : Mevlana'nın Hayatı
Yazar: NEZİHE ARAZ
 
 Aşk Peygamberi ''dünya tutkusu ile'' herkesin birbirini yediği şu günlerde içimizdeki zehirlere bir panzehir, karanlıklara bir ışık, ayrılıklara bir mutluluk getirebilme umudu ile yazıldı. Yazanın, bunda, ''katiplikten'' öte bir payı yok. Mevlana: ''Aşk geldi damarlarımda kan kesildi. Beni kendimden aldı. Beni sevgiyle doldurdu. Bedenimin bütün cüzülerini sevgili kapladı. Benden kalan yalnız bir ad. Ondan ötesi hep ''O''! dedi. Bunu öğrenmek istiyordu insan kardeşlerine. Bana da!  
ÖZGÜR yayınları 9/2004  
Isbn: 9754411921 244 sayfa Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
BATI DÜŞÜNCESİ VE MEVLANA
Yazar: İSMAİL YAKIT
 
 Mevlana, bugüne kadar genellikle mutasavvıflığı ve şairliği açısından ele alınmış fakat fikir ve düşüncelerinin felsefe yönü hep ihmal edilmiştir.Bu kitabında Yakıt, Mevlana'nın fikirlerini Türk-İslam felsefesi ve tasavvufunun temel karakterleri içerisinde ele alırken, ayrıca Batı dünyasının filozofları ve fikir adamlarının aynı konulardaki görüşleriyle bir mukayese imkanını okurlarına sunmaktadır..
ÖTÜKEN yayınları 9/2000  
Isbn: 9754371016 190 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Bilinmeyen Mevlana : Ölümsüzlerin Şehri
Yazar: Burhan Yılmaz
 
 Türklerin genetik yapısı Hintlilere benziyor. Türkler Anadolu'da binlerce yıl önce var mıydı?...
Türkler, Sirius kökenli bir millet midir?
Karaman, Konya, Akşehir üçgeninde Türklerin bilinmeyen yurdu Ergenekon olabilir mi? Hologram sistemini Hz. Mevlana kullanmış mıdır?...
Hz. Mevlana uzaylılarla ya da dünyalı olmayan varlıklarla görüştü mü?
Hz. Mevlana ''yeniden doğuş'' için neler söylemiş...
Bu bilgiler hala tartışılmaya devam ediyor... Hz. Mevlana bu konularda çok şeyler söylemiş; ama onun bu yönünü bizlere sunan olmamış...
Bu bilgileri bu kitapta bulacaksınız. 
NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ yayınları 6/2004  
Isbn: 9759509776 204 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA
Yazar: A. KADİR
 
 "Bu kitap Doğu kültürünün sesini yeni şiirin ve sade Türkçenin kalıbında duyuran ilk adım oldu sanırım.
A.Kadir'in Mevlana çevirileri büyük gerçek değerleri ötesinde bir başka değer de taşıyorlar: Azlığın değerini... Üstelik bu işte bizden çok yetkili kimselerin oybirliğiyle çevresinde konuştukları fikir şudur: Mevlana, şiirlerini Türkçe söyleseydi, ancak böyle söylerdi."
İlhan Selçuk SAY yayınları
Isbn:   160 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
CAN ATEŞİNDE KANATLAR
Yazar: TURGAY NAR
 
 Oyunlarında hep simgesel bir anlatımı yeğlemiş olan Turgay Nar, bu oyunda da okuyucuyu / seyirciyi Mevlana Celaleddin'in düşünsel dünyasında simgeler, imgeler, çağrışımlarla dolu bir felsefi yolculuğa çıkarıyor.
Can Ateşinde Kanatlar, Mevlana'nın bütün dünyayı kucaklayan hümanist anlayışını, fantastik bir öykü, bir ''memorat' biçiminde sahneye getiriyor. 
BOYUT TİYATRO yayınları 1/2004  
Isbn: 9758648683 96 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
DISCOURSES OF RUMI
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: A.J. ARBERRY
 
 "This is not an easy book to read, but I believe that its study will prove richly rewarding, both for its own sake and for the light which it frequently throws upon Rumi's poetry." A.J. Arberry 
CURZON yayınları
Isbn: 0700702741 Dil: İngilizce
1994, PB, 276 pp, 13.5x22 cm.
--------------------------------------------------------------------------------
Gül Bahçesi
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 Bir adam hileyle kuşun birini tuzağa düşürerek yakaladı. Kuş dile geldi, yalvardı:
''Ey ulu insan, sen koyunları, öküzleri yedin, bir çok deveyi kurban ettin. Bu dünyada onlarla bile doymadın, benimle mi doyacaksın? Eğer beni bırakırsan ben sana üç öğüt vereceğim. Bunlara uyarsan her müşkülün hallolur.
Birincisini, elindeyken vereyim, eğer beğenirsen beni bırakırsın. İkincisini şu dama konarken, üçüncüsünü de şu ulu ağaçta söylerim,'' dedi.
Adam kuşu sıkı sıkıya tutarak:
''Haydi söyle bakalım, eğer beğenirsem seni bırakırım,'' dedi.
''Kuşçağız ilk öğüdünü söyledi:
''Olmayacak sözü kim söylerse söylesin, inanma'' dedi.
Adam öğüdünü beğenerek kuşu bıraktı. Kuş uçarak damın saçağına kondu. İkinci öğüdünü söyledi:
''Geçmiş gitmiş şeylere, kaçmış fırsatlara ah vah etme.'' dedi. Sonra biraz geriye çekilerek orada bulunana ulu ağaca kondu:
''Benim karnımda on bir dirhem ağırlığında paha biçilmez bir inci vardı. Eğer beni kaçırmasaydın o şimdi senin olacaktı.'' dedi.
Bunu duyan adam ağlayıp inlemeye, saçını başını yolmaya başladı. Bunu gören kuş seslendi:
''Ben sana geçmiş gitmiş fırsatlar için ah vah edip üzülme demedim mi? Madem fırsatı kaçırdın, neden üzülüp duruyorsun? Ya öğüdümü dinlemedin yahut da sağırsın. Ayrıca sana olmayacak şeye inanma demedim mi? Benim bütün ağırlığım üç dirhem, karnımda nasıl on bir dirhem ağırlığında inci bulunabilir?''
Bunun üzerine adam kendi kendine:
''Şimdi söylediklerini daha iyi anladım. Haydi şimdi de üçüncü öğüdünü söyle bakayım'' dedi. Kuş:
''Allah için o iki öğüdü güzelce tuttun da benden üçüncüsünü mü istiyorsun? Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak toprağa tohum atmak gibidir. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı, yama tutmaz.'' diyerek uçuğ gitti. 
Arkhe yayınları 1/2004  
Isbn: 9756509678 158 sayfa Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
İÇİMİZDEKİ MEVLANA
Yazar: CIHAN OKUYUCU
 
 Her şey sahibinden öğrenilir. Aşkın hocası da aşktır ancak. Pası kiri yakan kutsal alevi bulmuştu. Herkesi oraya, o kudsi ateşe davet etti Mevlana. Mecusiyi, Ermeniyi, tevbesini bin kere bozanı, doğruyu ve eğriyi... Onlar oraya farklı libaslarda girdiler, bir olup çıktılar. Bütün bu insanlar kendilerini ayıran dillerini unuttular yeni ve ortak bir dil buldular. Üzüm demeyi yeniden öğrendiler. Mevlana bir aş ustasıydı; kırk yumurtayı bir sahada kaynatıp tek yumurta etmenin sanatını elde etmişti. Bir ney gibiydi; kendinden boşalmış sahibinin soluğuyla dolmuştu. Bir beşer beşeriyetinden ne kadar sıyrılabilirse o kadar sıyrılmıştı kendisinden. Demirdi ama ateşe erimişti, şekerdi ama suda yok olmuştu. Tevazuyu topraktan öğrenmişti, cömertliği çamurdan; insan seçmezliği güneşten bellemişti. Onun için rahmet gibi her tarlaya yağıyor, güneş gibi her bacadan giriyordu. Biliyordu ki Allah katında alçak da birdi yüksek de; padişah da aynıydı kul da. 0 yüzden cümle cihana bir nazarla baktı. 
BİLGE yayınları 6/2002  
Isbn: 9758364294 150 sayfa Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
HZ. MEVLANA'NIN İRŞADI
Derleyen: NURİ KÖROĞLU
4/2002  
 300 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
İslam ve İnsan - Mevlana ve Tasavvuf
Yazar: NURETTİN TOPÇU
 
 Türlü sefaletlerle ihtirasların parça parça böldüğü hasta bir vücudu andıran İslam dünyası, en bedbaht devirlerinden biri yaşıyor ve her İslam memleketinde ruhlar birbirinden ayrılmış, birbirlerine saldırıyorlar. Her sene yüzbinlerce ziyaretçi ile dolan Kabe'nin etrafında ruh birliği ve beraberliği meydana gelemiyor. Bunun sebebi ne siyasi, ne iktisadi, ne de esasına ilmi ve fikridir. Bu hali sebebi, İslam'ın temelinin Kur'an'ın özü olan ahlakın kaybedilmiş olmasıdır. Bugünkü Müslümanlar, bir takım geleneksel hareketleri dikkat ve titizlikle yapmaktan başka endişesi olmayan, ilkçağın ve ilkel devrin sihirbazlarını andırıyorlar. Kur'an harikası olan ilahi ahlak İslam diyarından çoktan gömülmüştür. Ahlak idealine karşı ruhlarda işlenen bu zulmün tarihte çok tekrarlanan tehditleri, bugün büyük sanayi medeniyetinin insanı makineleştiren ve makineye esir yapan zulmüyle el ele vermiş bulunuyor. Belki yakın bir gelecekte büyük petrol kuyularıyla İslam ülkelerinin tröst sahipleri bu vasıflarını şeyhlikle birleştireceklerdir. İnsanlığın beş bin yıllık ruh ve vicdan eserini inkar ederek düşünmeyi günah sayan sefaleti din diye tanıtan gerilikle taassup, bu zulme sığınmış bulunmaktadır. Kalbe karşı gelen kaidelere, İslam çerçevesi içinde insan ruhunun esaret zinciri yapmakla geçinenler kendilerini din adamı dedirttikçe ve halkın bunlara hürmet ve itibarı devam ettiği müddetçe İslam dünyasının, içinde yüzdüğü sefaletten kurtulması imkansızdır.  
DERGAH yayınları
Isbn: 9757032204 208 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
LOVE POEMS OF RUMI
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 Born Jalal ad-Din Mohammad Balkhi in Persia in the 13th century, the poet known as Rumi expressed deep feelings of the heart through his poetry. This volume consists of new translations, edited by Deepak Chopra to evoke the mood and music of Rumi's love poems. 
RIDER BOOKS yayınları 6/1999  
Isbn: 0712670408 64 sayfa Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi Bahçesi : Mevlana Celaleddin Rumi
Editör: Abdüllatif Erdoğan
 
 Duy şikayet etmede her an bu ney,
Anlatır, hep ayrılıklardan bu ney.
Der ki feryadım kamışlıktan gelir.
Duysa her kim, gözlerinden kan gelir.
Ayrılıktan parçalanmış, bir yürek,
İsterim ben, derdimi dökmem gerek
 Nükte yayınları 12/2003  
Isbn: 9759231026 207 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'den Hikayeler : Mevlana'dan Çocuklara
Derleyen: MEHMET ZEREN
 
 Mevlana sevgi, barış ve kardeşliğin simgesi haline gelmiş bir kişiliğe sahiptir. En büyük eseri olan; Yirmi altı bin beyit yani elli iki bin satırdan meydana gelen Mesnevi'de geçen hikayeler titiz bir çalışmayla çıkarılarak, anlaşılır bir dil ve akıcı bir uslupla çocuklarımıza sunulmuştur.
Çocuklarınızı Mesnevi kültürü ve Mevlana ile tanışmaktan mahrum etmeyiniz. PARILTI yayınları 6/2004  
Isbn: 975860287X 252 sayfa , Ciltli , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 Oysa sırlarım çığlıklarımdan hiç de uzak değildir benim 
GENDAŞ yayınları 12/2002   Dünya Şiiri Mitosları dizisi 
Isbn: 9753084161 103 sayfa , Küçük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA
Yazar: MUSTAFA USLU
 
 Her milletin moral kaynakları, gönül mimarları vardır. Mevlana Celalettin Rumi de bizim gönül mimarlarımızdandır. Onun aydınlık düşünceleri sadece yaşadığı zamanı değil, 700 yıldır bütün insanlığı aydınlatmıştır ve aydınlatmaya devam edecektir.
Çünkü, Mevlana'nın öngördüğü birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörü; su gibi, ekmek gibi, hava gibi bütün insanlık için her zaman gereklidir. İnsanlık bu değerlere sahip çıktığı müddetçe huzur içinde yaşama imkanı bulacaktır.
Bu eser Mevlana'yı anlatabilecek için sunulan bir damlacık mesabesindedir.
Gönüllere onun düşüncelerini, örnek hayatını, sevgi ve hoşgörüsünü bir parçacık tattırabilirsek, bu bizim için büyük mutluluk olacaktır. 
PAPATYA yayınları 5/2002  
Isbn: 9756605294 190 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana / Mesnevi'den Seçmeler :
Can Yücedir Göklerden
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: KENAN SARIALİOĞLU
Resimleyen: GÜLTEKİN ÇİZGEN
 
 ''Mesnevi'', bir çok başka tasavvufi eserdeki anlaşılması güç, soyut, karmalık anlatılardan uzak durmasını bilmiştir. Kalbe, kafaya, kültüre seslenen bir iletişim şaheseridir. Nasıl Mevlana'nın Konya'daki sohbetleri, kendisini dinlemeye gelen sıradan kişilere berrak, kolay anlaşılır bilgiler ve yorumlar veriyor idiyse, ''Mesnevi'' de, aynı anlayışla, eğlendirerek eğitmek amacını güder gibidir. Mevlana, yüreklere sesleniyor, aşkın heyecanlarını yaşatmak, Allahnın ve ruhani yaşamın güzelliklerini tattırmak istiyor.
Talat S. Halman  
DÜNYA yayınları 10/2004  
Isbn: 9753041934 175 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe --------------------------------------------------------------------------------
Mevlana : Işığın Kaynağı Doğu 2
Yazar: İbrahim Ülger
 
 İbrahim Ülger, Işığın Kaynağı Doğu-1 dizisinde Gilgameş'ten sonra ikinci çalışması Mevlâna ile okur karşısında yeniden çatışmalar, çelişkilerle dolu insanlık tarihinin mana derinliğini anlama yolunda adımlar atan ve Doğunun çok renkli, çok sesli toplumsal yapısının ürünü olan Mevlana'yı koşulları içerisinde değerlendirir ve düşüncelerini çözümlerken, hem geçmiş kültürü açığa çıkarmayı hem de insanı çözmeyi amaçlamaktadır.
Esas olarak insanın yabancılaşması ekseninde yaşanan, Batıyı üstün görmek, Doğulu toplumları aşağılamak eylemini çürütmek için somut verilerden hareket ederek, insanın geçmişi toptan inkar ya da toptan kabulleniş yanılgısını analiz ederek, ona zengin bir birikimin yatağını göstermektedir. Işığın Kaynağının Doğu olduğunu anlatan bu eser, o yola döşenen önemli taşlardan biridir. Gilgameş, Mevlâna ve daha sonra gelecek adlar, kendimizi bulmamızda ve toplumsal kimliğimizle başımızı dik tutmada çok önemli rol oynayacaktır.
İnsanın iyiyi kötüyü içeren kimliği bu yolla çözümlenerek, kötüden iyiye evrilip, güzel bir dünyanın kapılarını açacaktır. Okuduğunuzda değiştiğinizin ayırdına varacaksınız.  
BERFİN yayınları 6/2003  
Isbn: 9756680350 165 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana Celaleddin Rumi ve İnsan
Yazar: YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
 
YENİ BOYUT yayınları 6/2004  
Isbn: 9756779349 216 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA CELALETTİN
Yazar: İSMET ZEKİ EYÜBOĞLU
 
ÖZGÜR yayınları
 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA MÜZESİ YAZMALAR KATALOĞU
Yazar: ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI
 
TÜRK TARİH KURUMU yayınları
 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana ve Eflatun
Yazar: ŞEFİK CAN
 
 Bu dünyada gördüğün her maddenin, her nakışın aslı, ruh alemindedir. Nakış gitti diye gam yeme, gördüğün her güzel yüz, işittiğin her nükteli söz yok oldu üzülme, zira hakikat; sadece bu dünyada gördüklerinden, bildiklerinden ibaret değildir.
Mevala ve Eflatun, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen -hala düşünce dünyamızı etkileyen iki büyük düşünürün ifadeleriyle- evren ve sonsuzluk hakkında 'yeni şeyler' öğrenmek isteyenler için referans bir kitap olma niteliği taşıyor. 
Okul yayınları 7/2004  
Isbn: 9758861611 208 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana ve İnsan
Yazar: NEZİH UZEL
 
ELİF yayınları 12/2003  
Isbn: 975877302X 191 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA VE MEVLEVİLİK
Yazar: ASAF HALET ÇELEBİ
 
 Mevlanaya göre aşk, Eflatun'da olduğu gibi ruhun zihnileşmiş olan bir yükselişi değil, fakat Nev- Eflatunilerde olduğu gibi eşya ve kesretle bütün bağlarını keserek, insanı birliğe ve bütünlüğe götüren bir istiğrak halidir... Bütün mutasavvıflar gibi Mevlana'nın da sırrı tecrübesinde takip ettiği usül, beşeri ihtirasları birer birer öldürerek, yalnız ilahi ihtirası hakim kılmaktır. Çünkü, diğer ihtiraslar - ona göre - hudutlu olan uzviyet ve muhite bağlandıkları için ruhu bir çember içerisine alarak hürriyetten ve sukûndan mahrum edeceklerdi. Bu gösteriyor ki Mevlananın psikolojisinde esas, tamamiyle hasbi bir hakikat araştırması değil, fakat inşirah ve sukûnunu kaybetmiş olan ruhlara selâmet vermek ihtiyacıdır. Filhakika, Anadolu Selçukilerinin son devrinde Türk âlemi siyasi noktadan az çok bu vaziyette idi. Cengiz istilası, Ehl-i Salipler, Anadolu'nun parçalanmaya doğru gidişi bu mistik havanın kuvvetlenmesinde bir amildi. mevlana'yı yalnız bir içtimai tesirlirle izaha çalışmak hata olursa da, Anadolunun bu devirde en çok dinlenen sesi olmasını herhalde burada aramalıyız. 
HECE yayınları 10/2002  
Isbn: 9758274341 267 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA YAŞAMI VE ŞİİRLERİ
Yazar: YILMAZ YEŞILDAĞ
 
 Mevlana, söyledikleriyle, yaptıklarıyla her yerde karşımıza çıkan, Batı'nın eski Yunan'ından, Doğu'nun İran ve Hind'ine kadar uzanan geniş bir coğrafyayı kapsayan rengarenk bir düşünce dünyası, ve büyük bir Doğulu bilgedir.
"Gel, ne olursan ol; yine gel" diyecek kadar engin bir insan sevgisi taşıyan bu büyük bilgeyi yaşadığı dönemin gerçekliği içinde değerlendirerek, onu bugüne taşıyarak bir kez daha tanımamızı sağlamayı hedefledi bu yapıt.
Yılmaz Yeşildağ'ın hazırladığı bu yapıtı zevkle okuyacak, okurken Mevlana'yı yeniden keşfedecek; kimi gerçeklerle bir kez daha yüzyüze geleceksiniz... 
GÜN YAYINCILIK yayınları 9/2000  
Isbn: 9758122142 266 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'dan Düşünceler
Yazar: MEHMET DEMİRCİ
 
 Mesela ney'in başlıca enstrüman olduğu Mevlevi semaında "mukabele esnasında ölen ölür, kalan kalır. amma ortada ne kan vardır ne kılınç. Kılıcın, kalkanın, tpun, tüfeğin yapacağı iş, güzel sese güzel söze bırakılmıştır... Mûsikinin kumanda ettiği Sultan Veled Devri sona erip herkes olduğu yere oturunca, mutrip hey'eti sûr üflenip hayatın son bulduğu bir dünyada imişçesine derin derin susar ve işte o zaman da san'at ile vecdin müşterek sesi yükselmeye başlar. Buna san'at denir. Denir amma ne olduğunu Allah'tan başka bilen yoktur. Belki de o, na't ismiyle Allah'a, allah katına açılan kapıdır. Dinlerseniz ölürsünüz, dinlerseniz dirilirsiniz, dinlerseniz yok-var olursunuz.
Bir ihtişamlı dünyaya ses ve tel kudretiyle hakim olan tasavvuf musikisi, sadeliği ve içtenliği ile, kültür seviyesi çok değişik ve farklı insanlara aynı anda ve aynı heyecanla hitap etmiş, onları tesir sahasına alabilmiştir. İyi icra edilen bir yanık ilahi, korodan dinlenen bir Tekbir veya Salat-ı ümmiye yahut bir Mevlevi ayini, en katı kalplari dahi yumuşatır, tarifsiz alemlere yükseltir. Duyguları bizim musikimiz kadar derinlikle anlatabilen bir başka musiki azdır sanıyoruz. Usta elinde bir neyin verdiğini, çok defa 200 kişilik bir orkestra veremez. 
AKADEMİ KİTABEVİ yayınları 11/2002  
Isbn: 9756727160 188 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
 --------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA'DAN MASALLAR
Yazar: ENVER ERCAN
 
VARLIK yayınları 10/1994  
Isbn: 9754341311 Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA'DAN RUBAİLER
Yazar: HAMZA TANYAŞ
 
 Mevlana'nın Divan'ından seçilmiş 431 adet rubai.  
KAKNÜS yayınları 4/1999  
Isbn: 9756963085 Dil: Türkçe
1998, 263 syf., 14 x 21 cm.
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'dan Seçme Hikayeler
Yazar: AHMET ÇAĞLAYAN
 
 Eğitimci Ahmet Çağlayan, Mevlana'nın eserlerinden bazı hikayeleri, sadeleştirerek ve konu başlıklarına göre ayırarak sizin için bir araya getiriyor. Hasta gönüllere şifa olacak ve iz bırakarak onları etkileyecek bu hikayeler her kesim tarafından dikkatle okunacaktır. O'nun açıklamalarından, anlatımlarından, tasvirlerinden, düşüncelerinden oluşan bu çalışma, hem eserleri konusunda okuyucuya bilgi aktarmakta hem de Mevlana'nın daha iyi tanınmasını, anlaşılmasına zemin hazırlamaktadır.
Kitabın birinci bölümünde Mevlana'nın hayatı, kişiliği ve eserleri tanıtılıyor. İkinci bölümde Mevlana'nın eserlerinden aşk ve sevgi ağırlıklı, üçüncü bölümde eğitim içerikli, son bölümde ise arkadaşlık ve dostluk hikayelerinden bir seçki sunuluyor. 
AĞAÇ yayınları 6/2004  
Isbn: 9756628839 160 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA'NIN RUBAİLERİ
Yazar: ASAF HALET ÇELEBİ
 
 Bağ, gül, sema, sevgili... Bütün bunlar hep bahanedirler; maksud olan ancak odur. Sen Allah'ın sırlarının nüshasısın [ey insan]! Sen sultani güzelliğin aynasısın! Alemde ne varsa senden hariç değildir; ne istersen kendinden iste; aradığın da bizzat sensin! Dün gece bana tatlı sözlü, şeker dudaklı, fitne kopartıcı bir güzel geldi. Güneş gibi olan yüzile beni uyandırdı: "Madem ki güneşi gördün, haydi kalksana!" dedi. Hakikatde senin ruhunla benim ruhum birdir. Sen bende ve ben sende peyda olur ve saklanırız. İşte benimle senin münasebetimizin derin manası: İkimizin arasında ben ile sen yokuz. Biz hem ayna ve hem de ona bakan yüzüz. Biz ebedi piyalenin sarhoşlarıyız. Biz hem merhem, hem şifayız; hem ab-ı hayat, hem de onun sakisiyiz. Ben aşka aşıkım; o da bana aşık. Cisim ruha, ruh de bana aşık. Bazen ben kollarımı onun gerdanına dolıyorum: Bazen de güzellerin yaptığı gibi o beni boynumdan çekiyor. 
HECE yayınları 10/2002  
Isbn: 975827435X 165 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
OPEN SECRET
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 This work contains short poems by Rumi translated by interpreters, poet and professor Coleman Barks and linguist John Moyne. 
SHAMBHALA yayınları
Isbn: 1570625298 96 sayfa Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
Rumi : Glance Songs of Soul Meeting
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 Tapping into a major, yet little-known theme of the 11th century poet's writings, this collection of new translations describes the mystical experience that occurs in the meeting of the eyes of the lover and beloved, parent and child, friend and soul mate, and reveals the unique place of human desire, love, and ecstasy. 
PENGUIN yayınları 8/2001  
Isbn: 014100231X 128 sayfa Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
RUMI : WHISPERS OF THE BELOVED
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
 
 Born in Balkh (present-day Afghanistan), Jelaluddin Rumi (1207-1273) is one of the greatest Persian mystics and poets the world has known. His message of love speaks directly to the heart and transcends the limitations of language and the boundaries of time. In the vast depths of Rumi's work the short quatrains, the Rubaiyat, are like crystals. They sparkle with the many hues of the rainbow and contain worlds inside. As we hold them iin our hands they capture us with their mystery.  
THORSONS yayınları
Isbn: 0722539819 Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
Sevda Yüce Gözlerle : Rubailer
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: TALAT SAİT HALMAN
 
 Mevlana'nın kimisi ünlü, kimisi az bilinen 183 rubaisini bir araya getiren bu derleme, insancıl ve coşkulu tasavvufun panoramasından bir kesim sayılabilir. Anadolumuzun bağrından güçlü bir manevi alem ve yüzyılların ilham kaynağı denilebilecek bir insanlık ülküsü çıkaran Mevlana Celaleddin Rumi'nin dehasından ışıltıları Sevda Yüce Gözlerle'deki rubailer yansıtıyor.  
HECE yayınları 5/2004  
Isbn: 9758274783 110 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
SOUL OF RUMI : New Collection of Ecstatic Poems
Yazar: MEVLANA CELALEDDİN RUMİ
Çevirmen: COLEMAN BARKS
 
 Coleman Barks, the man most responsible for making the 13th-century Sufi mystic the bestselling poet in America, presents a one-of-a-kind volume that captures Rumi's beloved passion, daring, and insights into the longing of the heart. 
HARPER-USA yayınları 10/2002  
Isbn: 0060604522 448 sayfa Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
Yeni Türk Şiirinde Mevlana Okulu ve Misyonu
Yazar: HASAN AKTAŞ
 
 Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün Yahya Kemal'e sorar:
''Üstad biz Viyana kapılarına nasıl gittik?''.
Yahya Kemal ''Pilav yiyerek ve Mesnevi okuyarak!'' cevabını verir. Yahya Kemal'in bu nüktesi, Mevlana öğretisi ve okulunun, yüzyıllar boyu etkin bir biçimde misyonunu devam ettirdiğinin göstergesidir. Bu misyon bugün, çağdaş şairler tarafından değişik estetik düzeylerde devam ettirilmektedir.  
Yort Savrul yayınları 10/2004  
Isbn:   104 sayfa Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
POCKET RUMI READER
Yazar: KABIR HELMINSKI
 
 Here is a collection of Rumi's most inspiring poetry, small enough to take anywhere. The book contains selections from four previously published books, as well as new translations of Rumi's short lyric poems. 
SHAMBHALA yayınları 2/2001  
Isbn: 1570627398 144 sayfa Dil: İngilizce
--------------------------------------------------------------------------------
Rumi'nin İzinde
Yazar: Roger Housden
Çevirmen: NURGÜL DEMİRDÖVEN
 
 Floransa'da yaşayan genç ressam Georgio'ya bir gün filozof dostu Andre bir şiir okur.Mısralardaki büyülü ifadeler güzellik, sanat ve düşünce aşığı Georgio'nun kalbine işler. Şiiri Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazdığını öğrenen Georgio, Rumi'nin yaşadığı ve şiirlerini okuduğu yerleri görmek için dayanılmaz bir arzu duyar. Bu arzu onun hayatında serüvenle dolu bir yolculuğun başlangıcı olur.
Andre'nin Peder Dimitri'ye ve Mevlevi Hasan Şuşud'a yazdığı iki mektup Georgio'nun yolculuğunun güzergahını belirler. Floransa'nın San Macro Müzesi'nde başlayıp Yunanistan'ın Kutsal Athos Dağı manastırlarına, Delf Tapınağına, oradan da Edirne, İstanbul ve Konya'nın düşsel ortamlarına uzanan bu yolculuk sırasında, genç adam dinsel önyargılarını altüst eden Hristiyan ve İslam mistikleriyle tanışır. Anlamlandıramadığı garip olaylar hatta mucizeler yaşar. Bu yolculuğun nihai anahtarı ise ona gizli işaretlerle seslenen Karanlığın Kutsal Annesindedir.
Rumi'nin izinde, kalbin gerçek arzusunu bulmak, yaşamın ve aşkın sırlarını öğrenmek, güneşin altındaki her şeyi kapsayan bir aşkı tanımak isteyenler için masalsı, benzersiz ve kalıcı bir rehber kitaptır. 
AYNA yayınları 5/2003  
Isbn: 9758297279 150 sayfa Dil: Türkçe
 --------------------------------------------------------------------------------
Galata Mevlevihanesi
Yazar: Server Dayıoğlu
 
Orijinal adı Kulekapısı Mevlevihanesi olan ve Fatih'in İstanbul'u fethetmesinden sonra 1491 yılında Osmanlının yeni başkentinde kurulan ilk Mevlevi Tekkesi Diğer bir değişle Mevlevilerin 434 yıllık İstanbul macerasının en yoğun olarak yaşandığı mekan...
Şeyhler, Dedeler, Dervişler, Hattatlar, Müzisyenler yani Mevlevi lisanınca "Can"lar Günlük hayatlarını İstanbul'un halkıyla birlikte yaşayan, onlarla aynı suyu içip, ayrı ekmeği yiyen, aynı havayı soluyan ama akşam olduğunda Mevlevihanenin kapılarını sırlayıp kendi dünyalarına, daima beraber oldukları ve yolundan gittikleri Pirleri Hz. Mevlana'ya dönen canlar...
Müzeci ve araştırmacı Server Dayıoğlu bir dönemin "İnanç ve Güzel Sanatlar" Akademisi olan Galata Mevlevihanesinin kapılarını bizler için sonuna kadar açıyor.
Dervişlerin Semahanenin zeminine her basışlarında "Allah" dedikleri, duvarlarında ferahfeza, Acemaşiran, Suzidilara Ayin-i Şeriflerinin yankılandığı mekanı ve orada yaşayanlar ile geçen olayları tarihin derinliklerinden kurtarıp gün ışığına çıkarıyor. 
YENİ AVRASYA yayınları 9/2003  
Isbn: 9756669306 191 sayfa , Büyük ebat Dil: Türkçe
--------------------------------------------------------------------------------
Benzersiz Mevlâna
I.M. Panayotopulos
 
13. Asrın ortalarında Horasan dağları ile bozkırlarından kalkıp Konya'ya gelen Doğulu bir düşünür, o zamana kadar değişik kültür ve coğrafyalardan gelen bilgileri olağanüstü seziş ve duyşunun perspektifi altında kullanarak asırlar sonraki dünyanın, bugünkü Batı Medeniyeti diye bildiğimiz felsefi sistemlerin temellerini atıyor... Spinoza'ya, Goethe'ye, Novalis'e, Kierkegaard'a, Nietzche'ye, Dostoyevsky'ye, Gabriel Marcel'e, Rilke'ye yollarını açıyor. Bu suretle, 13. Asrın Selçuklu Konya'sı Renaissance'ın beşiği olarak karşımıza çıkmış, tüm görkemiyle yükseliyor. Diyebiliriz ki, tüm felsefi sistemlerin en insancası olan Varoluşculuk'un -Heraklitos'tan sonra- ilk ve gerçek temsilcisi, binikiyüz ortalarının Anadolusundaki Mevlâna'dır. Asrımızın başında Gabriel Marcel'in 'sen, beni'in karşısında oturan ben'dir şeklindeki motto'yu ortaya koymasından sekizyüzyıl kadar önce, Mevlâna, 'benimle senin aranda ne ben ne de sen vardır' demiştir. Dr. Kriton Dinçmen (Arka Kapak) SCALA / Roman-Öykü-Anı Dizisi
--------------------------------------------------------------------------------
Celaleddin Rumî Mevlana
Bir Mutasavvıf, Bir Âhi Hümanisti
Radi Fiş
 
'İster din ulu'su ol, ister meyhane rindi Farketmez benim için bugün Cuma mı, Pazar mı. Mevlana 'Günümüzde dünyanın hemen bütün dillerine çevrilmiştir Mevlana'nın şiirleri. Goethe, Hegel bu şiirlere hayran olmuşlardır. XX. yy'ın büyük ozanlarından M. İkbal, onu öğretmeni ve yol göstericisi olarak kabul etmiştir. Ünlü Türk ozanı ve komünisti Nazım Hikmet, hapishanede, ilk iki dizesini ondan aldığı, son iki dizesiyle ona yanıt verdiği bir rubai yazmış, ayrıca son romanında birkaç yerde Mesnevi'nin başlangıç dizelerinden alıntı yapmıştır.' Radi Fiş 'Bir gerçek alemdi gördüğün ey Celaleddin, heyula filan değil Uçsuz, bucaksız ve yaratılmadı ressamı illeti-üla filan değil Ve senin kızgın etinden kalan rubailerin en muhteşemi: 'Suret hemi zıllest...! filan diye başlayan değil' Nazım Hikmet (Arka Kapak)
YÖN / Anı Dizisi
--------------------------------------------------------------------------------
Bütün Yönleriyle Mevlânâ Celâleddin
Yaşamı-Felsefesi-Düşünceleri-Şiirleri
İsmet Zeki Eyuboğlu
 
Yediyüz yılı aşkın bir süredir, Anadolu'nun sınırlarını aşan değişik inanç kurumlarının doğmasına olanak sağlayan etkisiyle ilgi çeken Mevlânâ üzerinde durulmaya değer, önemli bir konudur. Adına kurulan Mevlevilik adlı kurumla, şiiriyle, törenleriyle, ezgisi-çalgısıyla etkisini sürdüren Mevlânâ, kırsal kesimden uzak kalmasına karşın belli, varlıklı çevrelerde tutunmuş, saygınlık kazanmıştır. Mevlânâ'yı anlamak, bilmek Anadolu'nun belli bir kesimini tanımak, düşünce yapısını öğrenmektir. Onun düşünceleri benimsenmese bile, Anadolu tarihindeki yeri dolayısıyla öğrenilmesi, anlaşılması gerekir. Mevlânâ çağına göre yeniydi, eski inançlara yenilerini katmış, Anadolu'da yeni bir davranış biçiminin yerleşmesine katkıda bulunmuştu. Onun çalgı, içki, ezgi, tören, oyun eşliğinde sürdürdüğü gelenek, katılaştırılan inançlara karşı daha geniş bir pencere açmaktı, bunda başarılı da oldu. Mevlânâ'yı, yaşatmak onu katılaştırmak, değişmeyen bir nesneye dönüştürerek geçmişten geleceğe aktarmak değildir. Eskiye özlem duyarak, eskiyi katı bir yapı biçiminde sürdürme eğilimine kapılarak Mevlânâ'dan yana görünmek, onun düşüncesiyle, inancıyla bağdaşmaz, üstelik onun anısına saygısızlıktır. Mevlânâ içen, seven, gülen, oynayan, sevilen, sevmeyi bir din olarak benimseyen kimsedir, onun yanına bütün katılıklardan, geçmişin donmuşluğuna özlem duymaktan sıyrılıp arınarak gitmek gerekir. Bu çalışmada bu düşünceyi vurgulama, Mevlânâ'yı başkalarının değil, kendi ağzından dinleyip anlama yolu seçilmiştir.
ÖZGÜR YAYINLARI / Türk Klasikleri Dizisi
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana ve Mesnevi
Adnan Karaismailoğlu
 
Mevlânâ'nın Konya'daki hayatı, ailesi, dergah ve eserlerine intikal eden fikirleri onu günümüze çok canlı şekilde taşımıştır. O, daha çok ilahi aşk, sevgi, zarafet ve hoşgörüyü hatıra getiren ve İslam inancını gönüllere bu bakışla sunmayı hedef edinen bir anlayışın öncüsü olarak kabul görmüştür. Onun eserlerinde gerek bireyle ve gerekse toplumla ilgili ruhsal ve sosyal sorunları aşmada gönümüz insanına da yardımcı olabilecek çözüm örnekleri bulunmaktadır. Bu çalışmada bunun birkaç örneği bir arada sunulmaktadır.
AKÇAĞ YAYINLARI / Araştırma-İnceleme Dizisi
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlâna
Hayatı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler
Abdülbaki Gölpınarlı
 
Abdülbaki Gölpınarlı'nın hazırladığı bu kitapta, büyük Türk şairi Mevlâna Celâlettin-i Rumi'nin hayatını; tasavvufa dayanan düşüncesini; din, insanlık, aşk, müzik, kadın, özgürlük gibi konularla ilgili görüşlerini ve sanatını idreleyen kapsamlı bir önsözün yanı sıra, şairin yapıtlarından seçilerek özenle çevrilmiş parçaları bulacaksınız. 'Muma gelen, onunla yanan aşk ateşiyiz biz; mum gibi mazlum pervaneyi yakıp yandırmaya geldik. Ercesine sarhoşça bir saldırış saldırdık ki, bilgiyi verdik de ta bilinene ulaştık. Taş yürekli şom kişiler körlük ededursunlar; biz onların körlüğüne rağmen o madenlere sığmayan lal'e kavuştuk.' (Arka Kapak)
VARLIK YAYINLARI / Bilgi Dizisi
198 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-434-173-7
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'den Hikayeler
Mürşide Uysal
UYSAL YAYINEVİ
408 sayfa, ISBN: 9752620000
--------------------------------------------------------------------------------
16. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebi Tasvirler
Ahmet Atilla Şentürk
 
Bu kitapta her şeyden önce İran edebiyatının Türk edebiyatının şekillenişi üzerindeki etkisi ve daha sonra palazlanan Türk şair ve yazarlarını bu etkiyi sindirerek yeni ve Osmanlı coğrafyasına has bir edebiyatı nasıl geliştirmeye başladıkları kronolojik bir seyir içerisinde belgelendiriliyor. Böylece akademik çevrelerde sık sık dile getirilen "Türk şairleri İran edebiyatını aynen taklit etmemişlerdir" şeklinde özetlenebilecek hükmün ne demek olduğunu örnekleriyle görülebilmektedir. Osmanlı edebiyatının özgün yapısını oluşturan unsurların billurlaşmadığı bu kuruluş devrinde, şairlerin önce tercümecilikle işe başlayıp sonunda Heves-name gibi bir eseri ortaya koyabildikleri çetin ve çetrefilli yolculuğun macerası eserin ana temasını oluşturmaktadır.
KİTABEVİ / Tarih Dizisi
782 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-732-122-2
--------------------------------------------------------------------------------
Türk Edebiyatında Mesnevi (XV. yy. Kadar)
Âmil Çelebioğlu
 
Amil Çelebioğlu 20 Nisan 1934'te Karaman'da doğdu. Babası Ali Rıza Bey tarafından soyu Mevlânâ'ya ulaşır. Dedesi Ebubekir Çelebi (Zükür Çelebi) son Karaman Mevlevihanesi şeyhidir. Yedi yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi (1955). İstanbul Hukuk Fakültesine kaydoldu. Hiç tanımadığı Ali Nihat Tarlan'ın bir dersini dinledikten sonra buradan kaydını alarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. Sanat Tarihi bölümüne de devam ederek fakülteden mezun oldu. (1961), Konya Erkek Lisesi (1964-65) ve Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde (1965) öğretmenlik yaptı. Daha sonra mezun olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne asistan oldu (1966). Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak bulundu (1971-77). 'Yazıcıoğlu Mehmed ve Muhammediyesi' adlı teziyle doktor (1971), 'Sultan ll. Murad Devri Mesnevileri' adlı çalışmasıyla da doçent ünvanını aldı (1977). Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yaptı (1977-82). Profesörlüğe yükseldikten sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığına getirildi (1982). Süresi dolmadan kendi isteğiyle dekanlıktan ayrıldı. (1983) ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü'nde, öğretim üyesi olarak görevine devam etti. Hac farizasını yerine getirmek üzere gittiği Mekke'de 'Tünel Faciası' diye anılan kazada vefat etti. (2 Temmuz 1990) (Arka Kapaktan) Xlll. Yüzyıl Mesnevileri XIV. Yüzyıl Mesnevileri XV. Yüzyıl Mesnevileri XV. Yüzyıl Mesnevileri Sultan İkinci Murad Devri Mesnevileri (İçindekilerden)
KİTABEVİ / Mjora Dizisi
412 sayfa, Ciltsiz. hamur
--------------------------------------------------------------------------------
Sermüezzin Rifat Beyin Ferahnak Mevlevi Ayini
Bülent Aksoy
 
Sermüezzin Rifat Bey'in Ferahnat Mevlevi Ayini 1902'de Fransa'da La Revue Musicale dergisinde yayımlanmıştır. Eser o tarihten bu yana Fransız dergisinin sayfaları arasında kalmış, bugüne kadar hiçbir Türkçe kaynakta yeniden basılmamıştır. Türkçe kaynaklarda yalnızca özel yazma koleksiyonlarda bulunduğu yazılıp söylenen Ferahnak Ayin musiki çevrelerinde nerdeyse kayıp gözüyle bakılan eserlerdendi. Ayinin notası ile Farsça güftesini içeren özel yazma koleksiyonlarından biri ancak çok yakın bir geçmişte, 1984 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne kazandırılabilmiştir.
Bu kitapçık Rifat Bey'in besteleyip notasını da kendi yazdığı, Fransız müzikoloğu P.J. Thibaut'nun ise notasına hiç dokunmadan, sadece Farsça güftesini Fransızcaya çevirerek yayımladığı ayinin ilk nüshasını, Süleymaniye kütüphanesi Ekrem Karadeniz koleksiyonundaki, çok daha sonra yazılmış bir başka nüshasını ve Farsça güftenin bestenin ilk şekline uygulanmasıyla ortaya çıkan üçüncü nüshayı biraraya getirmekte ve okura bunları birbirleriyle karşılaştırma imkanı vermektedir. Besnelenişinden yüz yılı aşkın bir zaman sonra gün ışığına çıkan Ferahnak Ayin'in mevlevi musikisi repertuvarı için bir kazanç olacağına inanıyoruz.(Arka Kapak)
PAN / Müzik Dizisi
64 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-765-215-6
--------------------------------------------------------------------------------
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Mevlevi Şeyhi Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri
Mustafa Erdoğan
 
Mevlevi şeyh ve dervişlerinden İstanbul'da bir alay teşkil olundu. Bütün Mevlevilerin bu alaya kaydolunması bildirildi. Dervişler, nefer, onbaşı, çavuş oldular. Şeyhler de muhtelif rütbelerde subay. Maamafih bu alaya diğer tarikatlerden veya hiçbir tarikata intisabı olmayanlar da yazıldı. Fakat hepsinin başına bir Mevlevi sikkesi giydirilerek Mevlevi addolundular. Başlarına o zaman Konya'da bulunan Hazret-i Mevlana Dergahı şeyhi ve Mevlevilerin en ulusu sayılan Veled Çelebi (izbudak) alay kumandanı tayin olundu. Teşkil olunan adayı ve sancağı alarak Konya'ya, alay kumandanına, Veled Çelebi'ye vermek vazifesi, çelebi efendinin İstanbul'da kapı çuhadarı yanı vekil-i umuru olan Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki Efendi'ye tevdi olundu.
DERGAH YAYINLARI
416 sayfa, İTHAL. hamur, ISBN: 9756611561
--------------------------------------------------------------------------------
Sufi ve Dil Mevlana Örneği
İbrahim Emiroğlu
 
Mevlana'ya göre, "söz gemi, mana ise deniz"dir. Dil anlam denizini kuşatamaz, ancak sınırlı alanda dolaşabilir.
Mantıkça Pozitivizmin, kişinin kutsalla kurduğu canlı ve içten bir ilişki olan dini ve mistik düşünceyi, salt bilgisel önermeler olarak tanımlamış olması modern toplumun zihinsel perdelerinden birine dönüşmüştür.
Bu çalışma, bu tür akımlara doğrudan cevap niteliği taşımasa da, nihayetinde, din diliin ve mistik dilin kendine özgü duyuşu, duruşu, ifade yolları ve işleyiş biçimleriyle bir nesnellik ve olgusallık taşıdığı hakkında bir hayli fikir verecektir.
Mistik düşünceyi anlama ve mistik olana daha geniş bir açıdan bakma gereği duyanlar ve dilin gücü, imkanları ve değerini inceleme fırsatı arayanlar bu eserde çok şey bulacaklar.
İnsan Yayınları
ISBN : 9755743111
Basım Tarihi : Ocak 2002
--------------------------------------------------------------------------------
Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana
Yazar : İbrahim Emiroğlu
 
Mevlana, ömrünü ahlakın güzelleştirilmesi, toplumun ıslahı, yanlışların düzeltilmesi, iyiliğin ve güzelliğin hakim olması yollarında sarf etmiş, bu maksada erişmek için faydalı olan her yola başvurmuştur. Bu gayret ve mücadelesinden dolayı Mevlana'yı rahmetle ve minnetle anmak gerekir. Onu rahmet ve minnetle anmanın asıl yolu da çağımız insanını onun fikirleriyle tanıştırmak olacaktır.
Mevlana'nın felsefesine göre, insan melek değildir. İnsan, hatalara açık bir varlıktır; bazen aldanır, aldatır ve aldatılır. İnsandan beklenen; birçok zarara, kayba ve haksızlığı sebep olan bu yanlışları, zor da olsa, gidermesidir. Bunu başarması için insanın önce neden dolayı, neelerde yanıldığını, ne çeşit yanlışlar yaptığını bilmesi gerekir.
Bu kitap, bu noktalara ışık tutacak bir niteliktedir.
İnsan Yayınları
--------------------------------------------------------------------------------
Avrupalı Mevlevi
Yazar : Ali Erkan Kavaklı
 
Sanatçıların yazdığı gurbet ürünlerinin hepsini imrenerek okumuşumdur. Öğretmenlik yaptığım yıllarda, "Ben de yurt dışına gitsem de böyle meyvelerle dönsem!" diye hayal ederdim. Zaman oldu, kader kalbimden geçenleri dua kabul etti ve hiç beklenmedik bir şekilde yolum gurbete düştü. Baudlaire'in, Balzac'ın, Victor Hugo'nun Paris'ine gitmek isterken Wolfgang Goethe'nin, Friederick Schiller'in, Raine Maria Rilke'nin, Günter Grass'ın, Jürgen Habermas'ın Deutschland'ına çıktı yolum... Almanya'da kaldığım altı yıl boyunca yaşadıklarım, gördüklerim, sezdiklerim ve okuduklarımdan bir sanat kumaşı dokumayı çok istedim. Zaman zaman not tuttum, zaman zaman tercüme yaptım. Bazen de yüreğimin mızrabına dokunan gerçekleri hikaye diye yazdım. "Tante Ruth", Kültür Dünyası dergisinin açtığı hikaye yarışmasında birinci oldu. "Avrupalı Mevlevi" isimli hikaye, Elif Film'in açtığı yarışmada jüri özel ödülü aldı. "Yol ayrımı", Türk Edebiyatı dergisinin açtığı Ömer Seyfettin Hikaye Yarışmasında mansiyona layık görüldü. Dostlarım, "Bunları mutlaka kitaplaştırmalısın!" dediler. Hikaye yazmak; bir dantel örmek, bir hat çekmek bir berrak su şırıltısı, bir gülün açmasıdır benim için... Gurbette açan çiçeklerin kokusunu sizlere getirdim.
Nesil Yayınları
ISBN : 9756503742 Basım Tarihi : Nisan 2003
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana / Hayatı / Sanatı / Tefekkürü
Selahaddin Yaşar
 
İpek Yolunda on üçüncü asrın başları. Moğol afeti her tarafı kasıp kavururken, Belh'te bir güneş doğar. Asrın karanlıklarını dağıtıp, ışıklarını günümüze kadar ulaştıracak bir güneş. Mevlana Celaleddin-i Rumi. Hikmetlerle dolu bir seyahatten sonra Anadolu'da mekan tutan Mevlana, dalga dalga yayılan nur ve feyizler saçmaya başlara. O nurlara ayna olan gönüller de birer nur menbaı gelirler. Bu kitapta, gönüller sultanı Mevlana'nın nurlu hayatını ve yüzyılları aydınlatan tesirlerini bulacaksınız. (Arka Kapak)
Yeni Asya Yayınları;
Türkçe 149 s. 10.5 x 17 cm. İstanbul, Mart 1996 ISBN: 9754080666, 3. Baskı
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana ve Mevlevilik
 Mehmet Önder
 
 Aksoy Yayıncılık'tan çıkan 'Mevlana ve Mevlevilik', ilahi bir sohbettir ve bu 'gönül dili' yalnızca Mevlana'ya özgüdür. Mehmet Önder'in kaleme aldığı bu kitap, benzerlerinden farklı olarak uzun ve derin bir araştırmanın ürünüdür. Mevlana ve Mevleviliği bilmek demek bir anlamda yaşamın manasını 'çözmek' demektir. Çünkü Mevlana'nın eserleri, yazıldığı tarihten günümüze kadar, dünyanın her yerinde ilgi gören kitaplar arasındadır; çeşitli dillere çevrilmiş, açıklamaları ve seçmeleri yapılmıştır. Birçok tanınmış fikir adamı, şair ve yazar onun eserlerinden 'maya' almıştır. (Arka Kapak)
Aksoy Yay.
Türkçe 392 s. 1. Hamur Ciltli 16 x 24 cm. İstanbul, Eylül 1998 ISBN: 9753120761 1. Baskı
--------------------------------------------------------------------------------
Ben Rüzgarım Sen Ateş / Mevlana Celaleddin Rumi / Büyük Mutasavvıfın Hayatı ve Eseri
Annemarie Schimmel; Tercüme: Senail Özkan
 
Türkçe 236 s. 1. Hamur 12 x 19.5 cm. İstanbul, 1999 ISBN: 975437306X
Gençlik yıllarında Mevlana'yı tanıyan Annemarie Schimmel, hayatını, kendi ifadesiyle, sadece İslam tasavvufunun değil, genel olarak mistisizmin de bu en büyük şairine hasretmiştir adamıştır. Bugün ise ilmi ve şahsiyeti Mevlana'nın yörüngesinde kemal derecesine ulaşmış bu büyük alim, Avrupa'da ve hayatta bütün dünyada Mevlana'yı en iyi bilenlerden biri, belki de birincisidir. Tercümesini sunduğumuz bu eser, hem Mevlana'nın dehasını göstermesi bakımından hem de bizim fikir ve ruh iklimimizde kıvamını bulan büyük bir Avrupalı alimin derinliğini göstermesi açısından fevkalade önemlidir.
Elinizdeki eserde Schimmel, Mevlana'nın sembollar dünyasında seyahat ederek onun dünya görüşünü, aşk anlayışını, şiire bakışını ve dua hakkındaki ince fikirlerini kendi şairane üslubuyla sunmaktadır. Kitap baştan sona Mevlana'nın kullandığı sayısız mecaz ve espirilerle adeta bir dantel gibi dukunmuştur. Mevlana hakkında yazılan her kitap şüphesiz kazançtır.
Ancak Schimmel'in bu kitabı, Mevlana'nın bildiğimiz veya bildiğimizi zannettiğimiz fikirlerini yeni mana boyutlarıyla önümüze açmaktadır. O bakımdan bu eser, Mevlana'yı anlamak isteyenler için vazgeçilmez bir klavuzdur. (Arka Kapak)
Ötüken Neşriyat;
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi Bahçesinde Tasavvuf
Şadi Eren
 
... Kitap iki bölümden meydana geliyor: Birinci bölümde tasavvufun gayesi, tarikat, şeyh-mürit, ilm-i ledün, nefis terbiyesi, seyr ü sülük, çile, aşk, rabıta ve insan-ı kamil gibi konular işleniyor. İkinci bölümde ise, yedi yüz yıldır dünyaca okunan 6 ciltlik Mesnevi'den çarpıcı ve ibret dolu hikaye ve misaller derlenerek Mevlana'dan günümüz insanına inciler sunuluyor. (Arka Kapak'tan)
Nesil Yayınları;
Türkçe 116 s. 13.5 x 19.5 cm. İstanbul, Mayıs 1996 ISBN: 975408288X
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana
Yazar: Ahmet KABAKLI
 
 Küçük bir kitap içerisine Mevlâna'yı değil "görüntüsünü" bile sığdırabilmenin çok zor olduğunu belirtmek istiyorum. Onu anlatmaya çalışmak, bir okyanus içine bir kovayı daldırıp uzaklara taşıdıktan sonra "Alın okyanus budur!" demeye benzer. O kovadaki su evet, hem Mevlâna'dır, hem de asla o değildir.
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
--------------------------------------------------------------------------------
Ismail-i Ankaravi
Hayati, Eserleri ve Tasavvufi Görüsleri
Yazar : Erhan Yetik
 
 Geçmiste oldugu gibi günümüzde de tasavvufi düsünce kadar Islam toplumunu etkileyen bir baska fikir akimindan söz etmek mümkün degildir. Bu akimi yasatan kahramanlarimiz içinde nice isimsiz sufi yer almis, bildigimiz lider sufilerin, bu konudaki etkinlikleri de birbirlerinden farkli olmustur. Bunlardan çok azi tasavvufi düsüncenin ekollesmesi açisindan etkili olabilmisken pek çogu kurulu bir tarikatin temsilcisi olarak görev yapmistir.
 Bu çalismada konu edinilen Ismail-i Ankaravi bir Mevlevi tarikati seyhi ise de; yirmi dört adet eseri ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sini en güzel sekilde serhederek kazandigi hakli söhret sebebiyle Anadolu tasavvuf hareketi içinde önde gelen isimler arasinda yer alir. Iste biz bu durumu tesbit için Ismail-i Ankaravi'yi hayati, eserleri ve tasavvufi görüsleriyle tanitmayi, bunu yaparken ayni zamanda çok zengin kültür mirasimizin aydinliga çikartilmasi çalismalarina az da olsa bir katkida bulunmayi amaçladik.
 Eserin sonunda yer verdigimiz kavramlar sözlügü ile her kesimden okuyucunun bu bilimin terimlerini kisa ve öz olarak ögrenmesine yardimci olmak istedik.
 ISBN : 9753500041
 Edited By : Ismet Uçma
 Isaret Yayinlari
 Istanbul, Feb. 1992
 310 Sayfa
--------------------------------------------------------------------------------
Edebi Mektuplar
Divan Edebiyatinin Bazi Beyitlerinin Izahina Dair
Yazar : Tahir Olgun (Tahirul Mevlevi)
 
ISBN : 9753380879
 Akçag Yayinlari
 Ankara, Oct. 1995
 210 Sayfa
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLANA'DAN MASALLAR
Timaş Yayınları
 
Renkli, resimli.
Titiz bir anlayışla her bir eser, pedagojik kriterler doğrultusunda incelendi; çocukların ruh dünyasında olumsuz izler bırakabilecek ifadelerden arındırıldı ve üsluplandırıldı. Kitaplarımız, alanında uzman çizerlerce resimlendi. Sonunda ortaya çocukların beğeniyle okuyacakları; kapağı, cildi ve sayfaları rengârenk, şipşirin ve sağlam metinli kitaplar ortaya çıktı.
Dizi: 2., 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin
64 sayfa, 13.5 x 19.5 cm, Avrupa İthal Kağıt, İlk Baskı Tarihi: Eylül'05
ISBN: 975-263-, 1.Baskı Timaş Yayınları
--------------------------------------------------------------------------------
MESNEVİ'DEN HİKÂYELER
Timaş Yayınları
 
Aklın, sevginin, insanî erdemlerin üstünlüğüne vurgu yapan Mevlana, 13.yy'da ortaya koyduğu eseriyle, şehir hayatının kargaşasından bunalan ruhlara adeta bir hayat iksiri sunuyor. Mesnevi, bugün birçok Batı diline de çevrilen ve büyük coşkuyla karşılanan klasiklerimizden biridir. Böylesine büyük bir hazineden nasiplenilmesine katkıda bulunmak amacıyla derlenen Mesnevi’den Seçmeler kitabı, insanî mesajlarla donatılmış ve titizlikle seçilmiş hikâyelerden oluşuyor.
Dizi: 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin
192 sayfa, 13.5 x 19.5 cm, Avrupa İthal Kağıt, İlk Baskı Tarihi: Eylül'05
ISBN: 975-263-245-9, 1.Baskı
Timaş Yayınları
--------------------------------------------------------------------------------
MEVLÂNÂ'DAN ÖYKÜLER
Sadık Yalsızuçanlar
 
Mesnevi bir giz bahçesidir. Bu hikmet bahçesinde birbirinden güzel ve hikmetli öyküleri bir arada bulacaksınız. Doğu'dan Batı'ya bütün hikmet aşıklarını meftun eden Mevlana'dan ibretli öyküler. Sadık Yalsızuçanlarü bu eşsiz bilgelik kaynağının eserlerinden özenle derlediği öyküleri yine büyük bir zevkle okuyacaksınız. 
Dizi: Öykü
188 sayfa, 13.5 x 19.5 cm, Avrupa İthal Kağıt, İlk Baskı Tarihi: Ağustos '03
ISBN: 9 799753 628708, 3.Baskı
Timaş Yayınları
--------------------------------------------------------------------------------
ÜÇ ÖĞÜT
Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
 
Her biri 16’şar sayfa, renkli, resimli, pedagojik denetimden geçmiş, özenle çizimlenip üsluplandırılmış, 19–26 cm ebatlarında Mevlana Masalları... 
 Yazarın Diğer Kitapları:
ÜÇ ÖĞÜT, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
ÜÇ BALIK, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
AKILLI PAPAĞAN, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
AYININ DOSTLUĞU, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
PERDE ARDINDAKİ RESİM, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
GİZLİ ODA, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
ET NEREDE?, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
HASTA ZİYARETİ, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
DEVE İLE FARE, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
ASLAN İLE TAVŞAN, Hazırlayan: Nefise Atçakarlar
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'da İnsan Olmak
H. Zekai Yiğitler
Alfa Basım Yayım Dağıtım
401 sayfa. 2. baski.
 
“Bişnev ez ney çün hikayet mi-kuned
Ez cüdayiha şikayet mi-kuned
*Duy, şikayet etmede her an bu ney
Anlatır hep ayrılıklardan bu ney
Mevlâna kimdir?
Yaşayan Mevlâna
Tasavufta insan ve Mevlâna
Mevlâna’yı anlamak
Mevlâna’nın ve babasının göçü
Seyyed Burhaneddin’le Mevlâna Celâleddin Rûmi
Mesnevi nasıl yazıldı
Mevlâna ve semâ
Mevlâna’da Türkçe ve Türkçe şiirler
Mevlâna ve Şeyh Sadi Şirazi
Mevlana ve insan
Ayrılma ve kavuşma
Mevlâna’nın yapıtları
Mevlâna’nın eserlerinden
--------------------------------------------------------------------------------
Kuran Tefsiri Açısından Mesnevi
 Hüseyin Güllüce
Ötüken Yayınları
 
604-672/1207-1273 yılları arasında yaşayan, İslam ve dünya tarihinde ender yetişen insanlardan biri olan Mevlana'nın en büyük ve ölümsüz eseri, şüphesiz Mesnevi'dir. Bu ehemmiyetinden ötürüdür ki, Mesnevi, birçok yabancı dile çevrilmiştir, günümüze kadar artan bir istekle okunan ve herkes tarafından kabul gören bir değer haline gelmiştir. Mesnevi, tasavvufi eserlerin en önemlilerinden biri olmanın yanı sıra, Kur'an'ın tam bir tefsiri olmasa bile, insan-ı kamil yetiştirmek için verdiği bilgiler, birçok ayetin tefsirini içermesi bakımından, tefsirlerden sayılmasına, hatta bu yüzden ona, "Kur'an'ın Özü" denmesine sebep olmuştur. Ancak Mesnevi'nin, Kur'ani mesajları ve Nebevi tavsiyeleri, daha kolay kavranması ve etkili olması için, özelikle bir takım hikaye ve temsillerle açıklaması, onun bu yönünün gereği gibi kavranamamasına ve tefsirlerinin fark edilmemesine neden olmuştur. Mesnevi'yi bu açıdan ele alan çalışmamız, Tefsir, İşari Tefsir ve Tasavvuf hakkında özet bir giriş ile Tefsir Açısından Mesnevi adlı bölüm ve bir sonuç kısmından oluşmaktadır. Tesbitimize göre Mesnevi, İslami ilimlerin en değerlilerinden biri olan tefsir ve tefsir usulü ile ilgili pekçok bilgiyi kapsamaktadır. Çalışmamızda bu bilgiler, tefsir ilminin kabul görmüş başlıklarına göre tasnif edilerek ortaya konmuş, klasik tefsirlerle karşılaştırmalar yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
--------------------------------------------------------------------------------
Edebiyatımızda Mevlana
Hilmi Yücebaş
L-M Yayıncılık
 
168 sayfa. 1. baski.
Mevlâna çok farklı düşünceleri kendi paydasında eriten bir düşünür. Hilmi Yücebaş’ın “Edebiyatımızda Mevlâna” seçkisi tam da bu kanıya vurgu yaparcasına toplumun Mevlâna hakkındaki ortak algısını yansıtıyor.
Edebiyatımızda Mevlâna, Hilmi Ziya Ülken, Orhon Seyfi Orhon, Refi Cevat Ulunay, Nihat Sami Banarlı, Ragıp Akyavaş, Hasan Ali Yücel ve Halide Edip Adıvar gibi dönemin entelektüel algısını yansıtan birçok fikir ve edebiyat adamının Mevlâna ve Mevlevîlik üzerine yazdıklarını kapsıyor.
Mevlâna’nın toplum üzerinde etkisinin yanı sıra Mevlâna üzerine yazılan şiirlerin de derlendiği kitap, biyografik seçki niteliğinde. Ayrıca Nutkî, Ârif, Zihnî, Leylâ Hanım, Adile Sultan, Reşit Paşa, Bıçakçızade Hakkı, Neyzen Tevfik, Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Âli Yücel, Abdülbaki Gölpınarlı, Arif Nihat Asya, Ahmed Kudsi Tecer, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Âsaf Hâlet Çelebi, Sezai Karakoç gibi şairlerin Mevlâna şiirlerine de yer veriliyor.
--------------------------------------------------------------------------------
Yana Yana Döne Döne
Divan-ı Kebir'den Seçme Gazeller
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Kaknüs Yayınları
 
Bu eser, coşkunlukla zirveye ulaşmış bir sufinin, seçilmiş 110 adet gazelinin çevirisini içeriyor. Gazeller, Mevlana'nın şiiri içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Aşk ve tutkluyu kendine merkez edinmiş bri sufinin, bir ayağını bu merkeze basarken, bütün varlığıyla cezbeye tutulmasının en derin ifadesini bu gazellerde duyarız. Mevlana'nın derdi ne şiirdir, ne aruzdur, ne de kalıp. Mevlana, aruzu da kalıbı da zaman zaman hiçe sayarak hedeflediği mananın peşinden koşuyor. Mevlana şiirinin Farsça'daki lirizmini, sesini ve ahengini olabildiğinde hissedip benzer etkiyi uyandırabilecek tarzda Türkçe'ye aktarmaya çalıştık. Mevlana'nın şiirlerindeki ritmi yakalayan ve çoğu yerde de aruza denk söyleyişler üzerine kurulan bu şiir çevirilerinde, şimdiye kadar yapılan Mevlana çevirilerinde bulamadığınız tadı yakalayacaksınız. Mevlana'nın yana yana yaşadığı ve döne döne söylediği gazellerinden bir demet sunuyoruz sizlere. (Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
Dost Görünen Düşman Üç Dahinin Bir Eseri Mevlana-Heredot-Beydeba
Mevlana Celaleddin-i Rumi
 
14 x 21, 80 Sayfa, 
26/9/2005 ,ISBN 975901906X
Bu eserin temeli "Dost Görünen Düşman"dır ve bu düşmandan korunmaktır. Dost görünen düşman, düşmanların en tehlikelisidir. Ve bu çeşit düşmanın ferdisi ve millisi de aynı derecede tehlikelidir.. Biri ocak söndürür, biri yurt yıkar. Fakat dost görünen düşmanların en kötüsü, vicdan düşmanıdır. Çünkü bir ferdi, bir milleti değil; milletleri birbirine düşürür. Açık düşmani en basit düşman, belki en iyi düşmandır. Çünkü ona karşı tedbir almak ve ondan korunmak çok kolaydır. Fakat dost görünen düşmanla ve bu düşmanın hileleriyle uğraşmak çok güçtür. İnsanlık, hayatının her safhasında bu düşmanla karşılaşmış ve bu düşmanla muücadelede zorluk çekmiştir. Bu kitabı okuyarak " Dost Görünen Düşman"dan korunmanın yollarını öğreniniz... (Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'den Seçme Hikayeler
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Akvaryum Yayınevi
 
 Milli eğitim, gençlik ve spor bakanlığı talim ve terbiye kuruluşunun 27.5.1986 tarih ve 4429 numaralı yazısıyla, 1739 sayılı kanun gereği, ilk ve ortaokullara tavsiye edilmiştir. (Tanıtım Yazısı'ndan)
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi Seçmeler
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Altın Kitaplar
 
ISBN: 9752105327
Geçmişini yeterince algılayıp değerlendiremeyen toplumların geleceğe ilişkin açılımları da olamaz. Geçmişin kültür birikimini özümsemeden günümüzün anlaşılması olanaksızdır. Çağdaş yazarlarımızın yapıtlarını hakkıyla değerlendirebilmek, geçmişte yaratılan yapıtların tanınıp özümsenmesine bağlıdır. Kuşaklar arasındaki bağın sağlıklı bir biçimde kurulması, kültür ve edebiyatın geleceğe taşınabilmesi için geçmiş ve şimdi arasında kopukluk olmaması gerekir. Türk dilindeki gelişim ve değişim, yüz yıl önce yazılan yapıtların genç kuşaklar tarafından anlaşılmasını olanaksızlaştırmıştır. Klasik Türk Edebiyatı dizisi kültürel kopukluğu gidermek, kuşaklar arasında bağ kurmak ve Türk edebiyatının özgün örneklerini genç kuşaklara tanıtmak amacıyla hazırlandı. (Arka Kapak'tan)
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi Seçme Öyküler
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Zafer Yayınları
 
ISBN: 9752610250
BİR SEVGİLİ aşığına: "Sevgilim" dedi. "Sen çok seyahat etmiş, çok şehirler görmüş birisin. Onların içinde en güzel şehir hangisiydi?" Aşık, hiç düşünmeden cevap verdi: "En güzel şehir, sevgilinin bulunduğu şehirdir!" Padişahımız yaygısını nereye yaydı ise, orası iğne gözü kadar dar olsa bile, bizim için geniş bir ovadır. Nerede ay gibi parlak yüzlü güzel bir Yusuf varsa, isterse kuyunun dibi olsun, orası benim için cennettir. ... "Her okuyan, kendi aklı miktannca anlar. Söz bilmeyene bir şey öğretmek için, onun dilince konuşmak gerek." Mevlânâ'nın bu özlü sözü, onun hayatını ve eserlerindeki gayesini her bakımdan özetler gibidir. Elinizdeki kitap onun en tanınmış eseri olan Mesnevi'den seçilmiş öykülerden oluşmaktadır. (Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
Gül Bahçesi
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Arkhe Yayınları
 
Bir adam hileyle kuşun birini tuzağa düşürerek yakaladı. Kuş dile geldi, yalvardı: "Ey ulu insan, sen koyunları, öküzleri yedin, bir çok deveyi kurban ettin. Bu dünyada onlarla bile doymadın, benimle mi doyacaksın? Eğer beni bırakırsan ben sana üç öğüt vereceğim. Bunlara uyarsan her müşkülün hallolur. Birincisini, dindeyken vereyim, eğer beğenirsen beni bırakırsın. İkincisini şu dama konarken, üçüncüsünü de şu ulu ağaçta söylerim," dedi. Adam kuşu sıkı sıkıya tutarak: "Haydi söyle bakalım, eğer beğenirsem seni bırakırım," dedi. "Kuşcağız ilk öğüdü söyledi: "Olmayacak sözü kim söylerse söylesin, inanma" dedi. Adam öğüdü beğenerek kuşu bıraktı. Kuş uçarak damın saçağına kondu, ikinci öğüdünü söyledi: "Geçmiş gitmiş şeylere, kaçmış fırsatlara ah vah etme." dedi. Sonra biraz geriye çekilerek orada bulunan ulu ağaca kondu: "Benim karnımda on bir dirhem ağırlığında paha biçilmez bir inci vardı. Eğer beni kaçırmasaydın o şimdi senin olacaktı." dedi. Bunu duyan adam ağlayıp inlemeye, saçını başını yolmaya başladı. Bunu gören kuş seslendi: "Ben sana geçmiş gitmiş fırsatlar için ah vah edip üzülme demedim mi? Madem fırsatı kaçırdın, neden üzülüp duruyorsun? Ya öğüdümü dinlemedin yahut da sağırsın. Ayrıca sana olmayacak şeye inanma demedim mi? Benim bütün ağırlığım üç dirhem, karnımda nasıl on bir dirhem ağırlığında inci bulunabilir?" Bunun üzerine adam kendi kendine: "Şimdi söylediklerini daha iyi anladım. Haydi şimdi de üçüncü Öğüdünü söyle bakayım" dedi. Kuş: "Allah için o iki öğüdü güzelce tuttun da benden üçüncüsünü mü istiyorsun? Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak toprağa tohum atmak gibidir. Aptallık ve bilgisizlik yırtığı, yama tutmaz." diyerek uçup gitti. (Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'den Seçmeler
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Karanfil Yayınları
 
ISBN: 9756195177
Mesnevideki hikayeler; insanların manevi ve ahlaki yönden eksikliklerini giderici özellikte, uyarıcı ve ibret verici öykülerdir. İnsanın benlikten geçmesi, olgunluğa ermesi ve dünyanın geçiciliğinin idraki, gönül kırmamayı, iyiliği, sevgiyi içine sindirmesi, öykülerin ana temasını teşkil etmektedir. Akıcı bir üslupla kaleme alınmış olan bu hikayelerden bir demetini, Mevlana'nın çağları aşan fikirlerinin gönüllerde bırakacağı kutlu etkiyi de düşünerek sizler için derledik. (Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
Işığın Kalbi
Mevlana'dan Özlü sözler
Said Türkoğlu
GELENEK YAYINLARI / Mevlana Kitaplığı
 
276 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9758861913
 Büyük mürşid Mevlânâ'nın yedi asır önce Anadolu'da yaktığı ateş, hâlâ etrafına ışık saçıyor ve sevenlerinin gönüllerini aydınlatıyor. Elinizdeki kitapta, Hazreti Mevlânâ'nın şaheseri olan, tüm insanlığa ve bütün çağlara hitap eden Mesnevi'deki özlü sözler, konularına göre A'dan Z'ye tasnif edilerek bir araya getirildi. Uzun Mesnevi okumalarının sonunda tamamlanmış olan bu çalışmada, Mesnevi yolculuğu boyunca yoldaki bütün mücevherler bir araya getirilmiş; altı ciltlik hacimli eserdeki hikemf cevherler bir mânâ ve duyarlık sofrası şeklinde kavrayışı sıkı okuyucunun faydasına sunulmuştur. Bu mücevherler bir kez okuyup kenara atılacak cinsten değil, nitelikli ve tekrar tekrar, okumaların önümüze sereceği özgün ve zengin tatlar içeren bir maden yatağıdır. Halisin peşinde olanlar, sahici olanı sahtesinden ayırmayı bilenler, Mesnevi'nin ruhu sayılabilecek bu söz sofrasından çok şeyler devşirecektir..
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana Okulu ve Misyonu
Hasan Aktaş
YORT SAVUL YAYINLARI
 
Ahmet Hamdi Tanpınar bir gün Yahya Kemal'e sorar: "Üstad biz Viyana kapılarına nasıl gittik?"
Yahya Kemal "Pilav yiyerek ve Mesnevi okuyarak!" cevabını verir, Yahya Kemal'in bu nüktesi, Mevlana öğretisi ve okulununun yüzyıllar boyu etkin bir biçimde misyonunun devam ettirdiğinin göstergesidir. Bu misyon bugün, çağdaş şairler tarafından değişik estetik düzeylerde devam ettirilmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'dan Peygamber Öyküleri
 İsmail Fatih Ceylan
TARİH DÜŞÜNCE KİTAPLARI
 
174 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9756300116
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'dan Altın Öğütler
 Ziya Elitez
KOZMİK KİTAPLAR
 
136 sayfa, 2. Hm.,Karton Kapak. hamur, ISBN: 975897309x
Hamdım, piştim, yandım...
İlahi aşkı ruhunda bütünleştirmiş, ariflerin arifi ünlü Türk Mevlana'nın her dönemde her insana rehberlik eden sözlerinden ve öğütlerinden bir seçki yapmak oldukça zor; ama Ziya Elitez'in bu deneysel çalışması bir zaman sonra başucu kitabınız olacak. Her aşk ve iman sahibi insanın Mevlana'dan her zaman öğrenecek bir şeyi vardır. O, gönüllerde parlayan bir ışıktır.
-Gel, gel, gel! Ne olursan ol yine gel!
-Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir.
-Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.
-İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur.
MEVLANA
 --------------------------------------------------------------------------------
Bugünün Diliyle Mevlana
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî
SAY YAYINLARI / Çizgi Roman Dizisi
 
Çeviren: A. Kadir Özer - 160 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-468-054-X
"Bu kitap Doğu kültürünün sesini yeni şiirin ve sade Türkçenin kalıbında duyuran ilk adım oldu sanırım. A. Kadir'in Mevlana çevirileri büyük gerçek değerleri ötesinde bir başka değer de taşıyorlar: Azlığın değerini... Üstelik bu işte bizden çok yetkili kimselerin oybirliğiyle çevresinde konuştukları fikir şudur: Mevlana, şiirlerini Türkçe söyleseydi, ancak böyle söylerdi."
(İlhan Selçuk)
 --------------------------------------------------------------------------------
Bilen Kalp
Kabir Helminski
DHARMA YAYINLARI / Bilim Kitaplığı Dizisi
 
372 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-780-047-3
İnsanoğlu olarak iki gerçekliğin arasında bulunuyoruz: bir yanda madde alemi, diğer yanda mana alemi. Bilen Kalp, bu iki gerçekliğin karşılaşıp birleştikleri kutsal mekandır. Sufi geleneğinde insan kalbi, gösterişli bir mecaz değil sezginin ve algının kaynağıdır. Yaşamdaki tüm güzellikleri ve anlamları algılama yeteneğine sahiptir. Ardından yaşamın bu ruhsal niteliklerini herkesin faydalanması için dışarıya yansıtır. Her insanın kalbi, kutsal gerçeklik dünyasını görüşler dünyasına taşıma yeteneğine ve kaderine sahiptir. Sufiler, ondört yüzyıl boyunca kalbin öğretmenleri olmuşlardır. Öğretileri ve yöntemleri, uyanmamızı ve kalplerimizi arındırmamızı, varlığımızın en derinlerinde bulunan bilme eylemini dinlemeyi öğrenmemizi sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Bilen Kalp'te, Kabir Helminski, Sufi yolunu tüm kültürlere ve zamanlara uygun pratik bir ruhsal yol olarak aktarmaktadır. Bilen Kalbimizi eğitirken, bir varoluş biçimini deneyimlemeyi, ilişkilerimizi dönüştürmeyi ve yaratıcılık yeteneklerimizi arttırmayı öğrenmemiz gerekmektedir. Daha da önemlisi zamanımızın en çetin ruhsal sınavıyla karşılaşmaya hazırlıklı olmalıyız: Kendi insanlığımızın kutsallığının bilincine varmak!
--------------------------------------------------------------------------------
SEVGİNİN YOLU
NİGEL WATS
'Ham idim piştim; yandım elhamdiülillah!'
DHARMA YAYINLARI /
 
Çeviren: Cem Şen, Gülriz Bikmen Şen - 208 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-7800-29-5
Mevlana Celaleddin Rumi'nin belirgin bir yaşam öyküsü bulunmamasına karşın, hayatının önemli olayları üzerinde bütün araştırmacılar aynı fikirdedirler. Günümüzde Afganistan olarak bilinen bölgede, 1207 yılında doğdu; saygı duyulan Müslüman alimlerin oğlu ve torunuydu. Selçuklu Hükümdarlığının başkenti Konya'ya yerleşti ve 1273 yılında burada vefat etti. Ölümünün hemen ardından dönerek yapılan danslarıyla ünlü olan Sufizmin Mevlevi okulu kuruldu. Fakat, onun eserlerinin kaynağı olan sıradışı ilişkisi ve dostluğu ile ilgili pek az şey bilinmektedir.
Tebrizli Şems olarak adlandırılan gezgin derviş hayatına girdiğinde, Rumi binlerce insanın izlediği saygı duyulan bir imamdı. Rumi, ilk tanıştıkları andan itibaren bu kışkırtıcı, sıradışı ve geleneklere aykrı davranan ruhun etkisi altına girdi. İzdeşlerini dehşete dürürerek aniden eğitim verdiği medreseyi ve evinin kapılarını kapadı ve gönül eğitimi olarak adlandırdığı eğitimde çıraklığına başladı.
Sevginin Yolu, bu sıradışı ve mücadele dolu dostluğu, ilk anında duyulan yoğun sevgiden beklenmedik acılı sonuna kadar anlatmaktadır. Rumi'nin yaşamı, Şems ile tanıştıktan sonra bir daha asla eskisi gibi olamamıştı. Esrik ama bir yandan da üzücü mücadelesi ve arayışı, bizlere gerçek adanmışlığın anlamını öğretmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlâna
Mustafa Uslu
PAPATYA YAYINLARI /
 
192 sayfa, Ciltsiz. hamur, ISBN: 975-6605-29-4
Her milletin moral kaynakları, gönül mimarları vardır. Mevlana Celalettin Rumi de bizim gönül mimarlarımızdandır. Onun aydınlık düşünceleri sadece yaşadığı zamanı değil, 700 yıldır bütün insanlığı aydınlatmıştır ve aydınlatmaya devam edecektir. Çünkü, Mevlana'nın öngördüğü birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörü; su gibi, ekmek gibi, hava gibi bütün insanlık için her zaman gereklidir. İnsanlık bu değerlere sahip çıktığı müddetçe huzur içinde yaşama imkanı bulacaktır. Elinizdeki bu eser Mevlana'yı anlatabilmek için sunulan bir damlacık mesabesindedir.
Gönüllere onun düşüncelerini, örnek hayatını, sevgi ve hoşgörüsünü bir parçacık tattırabilirsek, bu bizim için büyük mutluluk olacaktır.
(Arka Kapak)
--------------------------------------------------------------------------------
İslam Açısından Müzik ve Semâ
 Süleyman Uludağ
KABALCI YAYINLARI /
 
290 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9759970090
 Müziği gök cisimlerinin devinirken çıkardığı ses olarak tanımlayan Pitagoras'ı dikkate alacak olursak başlangıçta müzik vardı. Bu yüzdendir ki onsuz bir dünya tasavvur etmemiz mümkün değil. Durum böyle olunca dinler açısından da müzik kaçınılmaz bir şekilde büyük önem taşımıştır. Süleyman Uludağ, bu incelemesinde oniki asırlık bir zaman diliminde, büyük ve meşhur âlimler tarafından yazılı ve sözlü olarak tartışılan bir mevzuda araştırma yapmanın güçlüklerine rağmen, konuyu doyurucu bir şekilde okurun önüne seriyor. İslam dininde müziğin nasıl algılandığını bu konudaki uzun tartışmaları, kelâmcıların, fıkıhçıların, mutasav-vıfların, hadisçilerin iddialarını, yorumlarını ortaya koyuyor.Müzik ve Semâ müzikle beslenmemiş ruhların "hasta" olduğunu iddia edenler ile müziğin hasta ettiği kişilerden söz edenlerin, onun şeytani yönüne vurgu yapanların tartışmalarını merak eden okurlar için eşsiz bir kaynak.
--------------------------------------------------------------------------------
Sürgün Gönüllerde Aşk
 Hüseyin Özcan
HORASAN YAYINLARI
 
244 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9759382970
"Topraktan yaratılan, aşktan nasip alınca göklere çıktı, yüceldi. Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da, hür ol (bizler, hür gibi görünen esirleriz. İsteklerimizin, ihtiraslarımızın esiriyiz. Bu dünyada da öteki dünyadada zevk peşinde koşmamak, ibadeti cennet için yapmamak, maddi arzulardan, hiddet, şöhret, şehvet tesirinden kurtulmak, mala, mülke kul olmamakla insan hür olabilir), ey oğul ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın?
Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su....
Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inci ile dolmaz.
Halbuki ilâhi aşk yüzünden, nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamıyla temizlenir.
Ey bizim sevdası hoş olan, güzel aşkımız! Ey bizim bütün manevi hastalıklarımızın, dertlerimizin tabibi; sevin, şâd ol....
Ey bizim kibir ve gurur hastalığımızın, böbürlenmemizin devası olan aşkımız!
Ey bizim hasta gönüllerimizin Eflatun'u, Calinus'u!"
-Mevlana'dan-
 --------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'nin Özü (2 Kitap) Mesnevi'nin Bütün Bahislerinden Seçmeler
M. Muhlis Koner; Genel Yayın Yönetmeni: Ali Küçükakın
Tablet Yayınları;
 
Konya, 2005, 16 x 24 cm, 921 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756346132
Büyük şöhreti bütün Doğu ve Batı dünyasına yayılan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin Mesnevî'sini ve O'nun yüksek şahsiyetini Mevlânâ muhiblerine ve münevver gençliğe mümkün mertebe tanıtabilmek amacıyla yazılan bu kitabın tertibinde şu esaslar nazar-ı dikkate alınmıştır.
Tetkik edenlerce malumdur ki Mesnevi altı cilt ve 26.660 beyittir. Türkçe'ye bu ciltlerin tamamıyla terceme ve şerhini yapıp bitirenler, IV. Murad devrinde yetişen meşhur Şârih İsmail Ankaravî ile daha yakın zamanlarda Hakk'ın rahmetine kavuşan Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri'nden kıymetli âlim ve mutasavvıf A. Avni Konuk'tur. Avni Konuk'un otuz dört fasikül olarak kendi el yazısıyla yazılan henüz basılmamış kitabı Konya Müzesi'ne vakfedilmiştir. Bir de şerhini yapmayarak yalnız terceme ile iktifa eden ve altı cildi de bitiren Veled Çelebi İzbudak vardır.
Bundan başka Şem'î, Surûrî şerhleri ve manzum olarak Nahifi Tercemesi mevcuttur. Diğer daha birçok mütercim ve sarihler varsa da bunlar Mesnevî'yi bitirememişlerdir. Mesela Abidin Paşa yalnız birinci cildi terceme ve şerh etmiştir. Bu eser de diğer birçok şerhler gibi muğlak ve daha ziyade tumturaklı kelimelerle dolu olduğundan bugünün muhibleri ve genç meraklıları bu şerhten bir şey anlayamayacaklardır. İşte bunun için bu günün ilmi, bu günün anlayışı ve ninayet bu günün açık lisanıyla bir terceme ve izaha ihtiyaç vardı. İşte ben buna uğraştım ve altı cilt Mesnevi'nin bütün bahislerini muhtasaran aldım ve her bahse ait beyitlerden seçmeler yaparak onları bugünün Türkçesi'yle, bugünün zihniyetiyle terceme ve izaha çalıştım.
Sonra okuyanlarca malumdur ki, Mesnevi hikâyeleri birbirinin içinde mündemiçtir. Bir hikâye bitmeden bir diğeri başlar ve başlayan hikâyenin neticesi birçok bahislerden sonra alınır. Onları da bir sıraya koydum. Bu şekliyle kitabım, Mesnevi'nin tam bir özü haline geldi.
Bu eserle, okuyucularımızın, Mesnevi hakkında tam bir fikir edinmelerine vesile olabilirsem, bundan büyük bir manevî haz duyarak kendimi bahtiyar sayacağım.
- Konya,15 Nisan 1957 M. Muhlis Koner
(Önsöz)
--------------------------------------------------------------------------------
Düşünceye Gelmeyen Tanrı Sorunu ve Mevlana
Erdal Baykan
Bilge Adam Yayınları;
 
İstanbul, 2005, 13,5 x 21 cm, 177 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9758692054
Dini-tasavvufi ve felsefi düşüncelerin bir mezci olarak karşımıza çıkan Mevlana'yı okuma girişiminin en belirgin özelliklerinden biri, okurun zihninde kuşkucu olmaktan ziyade tatmin edici bir söylem olarak etkide bulunmasıdır denilebilir.
O halde Mevlana genel olarak Felsefe ve Tanrı'nın felsefi açıdan tahayyül ve tasviri konusunda nasıl bir yerdedir? Tanrı problemini ele alan felsefi yaklaşımlara karşı tutumu ne olmuştur? Onun Tanrı konusunu ele alışının özel bir tarzından söz ebelirmiyiz?
Çalışma bu ve benzeri soruları Tanrı'nın bilinebilirliğinden, sıfatlarına kadar bir dizi konuyla birlikte, Sufi Düşünce Evreni, Akıl ve Aşk, Vahdet-i Vücud, Tanrı-alem, Tanrı-İnsan ilişkisi ve İnsanın Özgürlüğü Problemi gibi başlıklarla ele alarak incelemektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
İki Mevlevi (Yaman Dede - Remzi Dede)
Muhsin İlyas Subaşı
 
ISBN: 975-269-121-8 Ebad: 13,5 x 19,5 cm. Sayfa Sayısı: 208 Özellikler: Book Paper, Karton Kapak. Kasım – 2005
Tekke ve tarikatlar kapatıldığı zaman İstanbul’da aydın kesimin tek müracat makamı olan Üsküdar Mevlevihanesinde bir şeyh bulunmaktaydı: Remzi Dede… Neşeli, esprili, şair, geniş fikirli, gelişmeye açık birisiydi. Bunun için de Osmanlı kültürüyle beslenip cumhuriyet sisteminde kendine yer arayanlar, ondan kopmadılar. Bunlar içerisinde birisi vardı ki, farklılığına rağmen teslimiyet ve samimiyetle hepsinin üzerinde bir yere sahipti: Diyamandi… Hristiyan bir aileden geliyordu. On dört-on beş yaşlarında Mevlana ateşi yüreğine düşmüş, imanını ömür boyunca bir gönül alevi halinde yaşamış. Şeyi Ahmet Remzi Dede’nin kendisine hediye ettiği “Yaman Dede” ünvanıyla yaşayıp ölmüş… Gönüller sultanı Hz. Mevlana’nın, 20. yüzyılda apayrı yerlerden gelen bu iki insanı nasıl buluşturduğunu okuyacaksınız bu kitapta.
--------------------------------------------------------------------------------
 Şems-i Tebrizi'nin Öğretileri
Erkan Türkmen
 
Anadolu Manşet Gazetesi;
Konya, 2005, 14 x 20 cm., 155 sayfa, Türkçe, Karton kapak.
ISBN No: 9759854767
Mevlana'nın Türk tasavvuf şiiri üzerindeki etkisi tartışılamaz. Bu nedenle, onun manevi hocası Şems'in öğretileri bir çok konuyu aydınlatmak bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca Şems ve Mevlana arasında nasıl bir bilgi alış verişi olduğunu, Şems'in kendi ağzından çıkan konuşmalarından öğrenmek mümkündür.
Bu kitapta yer alan Şems'in konuşmaları (makalatı) karmaşık bir mozaikten kurulu olduğundan İran'da yayımlanan karşılaştırmalı metinler ile Türkçe ve İngilizce yapılmış çevirilerden de yararlanmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve konulara göre sıralanmıştır.
--------------------------------------------------------------------------------
Düşündüren Mevlana
Ziya Elitez
Kozmik Kitaplar;
 
İstanbul, 2005, 14 x 20 cm, 160 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 975897338X
Şeb-i Aruz 732. Vuslat Yıldönümü Anısına...
Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönülülükte toprak gibi ol
Hoş görüde deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol...
(Tanıtım Yazısı'ndan)
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'dan Hikmetli Sözler: Bir Aşk ve Fikir Okyanusu
Hasan Çalışkan
Romantik Yayınları;
İstanbul, 2005, 14 x 20 cm, 176 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9750031326
 
Öyle sözler vardır ki, hayatınızın akışını bile değiştirebilir. Düşündüren, ibret veren, hayatına yön veren, yol gösteren, ufuklar açan, insan olmanın bilincine vardıran sözler gerçekten büyük bir ihtiyaçtır. Hikmetli bir söz olan “Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir” ifadesinde yer ettiği gibi büyük şahsiyetlerin sözleri bizler için çok kıymetli bir mirastır. Bu kitapta büyük mütefekkir, alim ve sevgi insanı olan Mevlana Hazretleri’nden seçilmiş inci gibi sözlerin derlemesi yeralıyor. Gerçekten Mesnevi başta olmak üzere Mevlana’nın bütün eserleri bir mana ve sır deryasıdır.
Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol,
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol,
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol,
Hoşgörülülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol...
--------------------------------------------------------------------------------
Hazret-i Mevlana'nın Duaları Şerh-i Evrad-ı Mevlana
Seyyid Fazıl Mehmet Paşa, Tahir Galip Seratlı
Rumi Yayınları;
İstanbul, 2005, 13,5 x 21 cm, 384 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756562919
Peygamber efendimiz'in dua hakkında buyurduğu gibi sayısız hadis-i şerif vardır.
Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'den intikal eden örnek dualara göre Evliya-yı Kiramda kendi yollarına uygun dualar tertip etmişlerdir. Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan bu dualara 'vird' veya 'evrad' denir.
Bu eser Hz. Mevlana'nın sık sık okuduğu duaları ihtiva etmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana İnsanlığa, Sevgiye ve Barışa Adanmış Bir HayatEditör: Tanıl Yaşar; Genel Yayın Yönetmeni: Oya Uğur
Kar Yayınları;
İstanbul, 2005, 14 x 20 cm, 240 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756155337
Evrensel barışın simgesi büyük düşünür mevlana'yı anlamak; sevgiyi, barışı, insanlığı anlamaktır!
Eğer kalıcılık istiyorsan dünyayı; zenginlik istiyorsan, ahireti bırak.
Kendi ruhunda yolculuk yapmak istiyenlerin...
Kendini bilmek ve tanımak isteyenlerin rehberi.
Yüzlerce yıldır, her türlü karanlığı aydınlatan ışık...
Her şeyi terk et; öyle gel bize...
 
Her kim fakirlik dünyasına girmek istiyorsa, önce dünyanın dörtte birini terk etsin; her kim fakirliğin sırrını anlamak ve orada dolaşmak istiyorsa, dünyanın yarısını terk etsin; her kim Hz. Muhammed'e yaraşır fakirliği isterse, bütün dünyayı tekmeleyip bıraksın. Her kim Hz. Muhammed'in olgunluk derecesine ulaşmak isterse, dünya ve ahireti terk etsin ki sonunda Allah'a ulaşabilsin ve halis bir kul gibi Allah için, Allah'tan başka şeyleri terk etsin. İşte o zaman dünya, onların içinde ne varsa, böyle halis ve muhlis bir kula feda olur.
 
Eğer kalıcılık istiyorsan dünyayı;
Zenginlik istiyorsan, ahireti bırak.
Eğer Allah'ı istiyorsan dünyayı da,
Ahireti de, bütün her şeyi bırak;
Öyle gel bize.
(Tanıtım Yazısı'ndan)
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlana'da Aşk Sırrı ve Nihai Bütünleşme
Melahat Ürkmez
Nüve Kültür Merkezi Yayınları;
Konya, 2005, 14 x 22 cm, 175 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9750031334
 
Ney'in sesini dinle!
Aslında o ses ney'in değildir.
Ona üfleyenin duygularının,
Ney'den duyulan nağmeleridir.
Sen, aşk şarabını içmeye bak!
Gam kendi derdine düşmüş,
Çırpınıp duruyor..
(Tanıtım Yazısı'ndan)
--------------------------------------------------------------------------------
Mevlevi Mezar Taşları
Naci Bakırcı
Rumi Yayınları;
İstanbul, 2005, 26 x 26 cm, 231 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756562862
 
Mevlana ve Mevlevilik
İslamda, Türklerde ve Mevlevilikte Mezar
Mezar Taşlarında Görülen Dekoratif Sanatlar
Genel Değerlendirme ve Karşılaştırma
Sonuç
Bibliyografya
Çizim ve Mezar Taşlarının Listesi
Çizimler
Fotoğraflar
Tablolar
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi-i Şerif Şerhi 5. Cilt
Mevlana Celaleddin Rumi;
Çeviren: Ahmed Avni Konuk
Kitabevi Yayınları - Mehmet Varış;
İstanbul, 2005, 16 x 24 cm., 639 sayfa, Türkçe, Karton kapak.
ISBN No: 9756403853
--------------------------------------------------------------------------------
Yana Yana Döne Döne
Mevlana Celaleddin Rumi;
Çeviren: İsa Nurâzer
Kaknüs Yayınları;
İstanbul, 2005, 1. baskı, 14 x 20 cm, 203 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9752560555
 
Elinizdeki eser, coşkunlukta zirveye ulaşmış bir sufinin, seçilmiş 110 adet gazelinin çevirisini içeriyor. Gazeller, Mevlana'nın şiiri içinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Aşk ve tutkuyu kendine merkez edinmiş bir sufinin, bir ayağını bu merkeze basarken, bütün varlığıyla cezbeye tutulmasının en derin ifadesini bu gazellerde duyarız.
Mevlana'nın derdi ne şiirdir, ne aruzdur, ne de kalıp. Mevlana, aruzu da kalıbı da zaman zaman hiçe sayarak hedeflediği mananın peşinden koşuyor.
Mevlana şiirinin Farsça'daki lirizmini, sesini ve ahengini olabildiğince hissedip benzer etkiyi uyandırabilecek tarzda Türkçe'ye aktarmaya çalıştık.
--------------------------------------------------------------------------------
Teachings of Shams-i Tabrezi (Rumi's Master)
Erkan Türkmen
Anadolu Manşet Gazetesi;
Konya, 2004, 16 x 24 cm., 111 sayfa, İngilizce, Karton kapak.
ISBN No: 9759854708
--------------------------------------------------------------------------------
 Kubbe-i Hadra'nın Gölgesinde
Mevlânâ Celaleddin Rumî Üzerine Makaleler
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
Rumi Yayınları;
 
13.5x20 cm. Ebatlı, Türkçe, 3. Hamur kağıda baskı, 216sayfa
--------------------------------------------------------------------------------
Evrad-ı Mevlana
Bekir Şahin
Rumi Yayınları;
İstanbul, 2005, 18 x 18 cm, 82 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756562900
 
Peygamber efendimiz'in dua hakkında buyurduğu gibi sayısız hadis-i şerif vardır.
Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'den intikal eden örnek dualara göre Evliya-yı Kiramda kendi yollarına uygun dualar tertip etmişlerdir. Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan bu dualara 'vird' veya 'evrad' denir.
Bu eser Hz. Mevlana'nın sık sık okuduğu duaları ihtiva etmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
Evrad-ı Mevlana Mevlana'nın Duaları (Cep Boy)
Bekir Şahin
Rumi Yayınları;
İstanbul, 2005, 18 x 18 cm, 82 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756562900
 
Peygamber efendimiz'in dua hakkında buyurduğu gibi sayısız hadis-i şerif vardır.
Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'den intikal eden örnek dualara göre Evliya-yı Kiramda kendi yollarına uygun dualar tertip etmişlerdir. Belli vakitlerde muntazaman ve devamlı okunan bu dualara 'vird' veya 'evrad' denir.
Bu eser Hz. Mevlana'nın sık sık okuduğu duaları ihtiva etmektedir.
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevi'den İlhamlar
M. Muhlis KONER
NÜVE KÜLTÜR MERKEZİ
 
Muhlis Koner, Hz . Mevlana'ya ve Tasavvuf Felsefesine yönelik değerlendirmelerini geniş bir perspektiften yapmıştır.Bu büyük mutasavvıfa ve onun düşünce dünyasına sadece Tasavvuf penceresinden bakmamıştır.Tasavvufun yanında derin bir Felsefe ,din kültürü,Sosyoloji ve Psikoloji bilgisiyle yorumlamıştır. Hz.Mevlana'yı Batının çeşitli Felsefecilerinin bakış açılarından değerlendirmiş ve onun ne kadar büyük bir şahsiyet olduğunu vurgulamıştır.Farklı Felsefi Anlayışlar çerçevesinde Hz. Mevlana büyüklüğünü ortaya koymak istemesi , aynı zamanda Muhlis Koner'in fikir zenginliğinin , kültürel birikiminin hangi boyutlara vardığını belirtmesi açısından son derece önemlidir. Konya'da yaşayıp da Hz.Mevlana s üzerine yazanların eserlerine bakıldığı zaman bunun pek denenmemiş bir yol olduğu görülür.Dolayısıyla bize göre o, bu sarp ve çetin yoldan giderek son derece de başarılı olmuştur.
Dr. Mustafa ÖZCAN
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevinin Özü
M. Muhlis Koner; Genel Yayın Yönetmeni: Ali Küçükakın
Tablet Yayınları;
 
Konya, 2005, 1. baskı, 16 x 24 cm, 921 sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9756346132
Büyük şöhreti bütün Doğu ve Batı dünyasına yayılan Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin Mesnevî'sini ve O'nun yüksek şahsiyetini Mevlânâ muhiblerine ve münevver gençliğe mümkün mertebe tanıtabilmek amacıyla yazılan bu kitabın tertibinde şu esaslar nazar-ı dikkate alınmıştır.
Tetkik edenlerce malumdur ki Mesnevi altı cilt ve 26.660 beyittir. Türkçe'ye bu ciltlerin tamamıyla terceme ve şerhini yapıp bitirenler, IV. Murad devrinde yetişen meşhur Şârih İsmail Ankaravî ile daha yakın zamanlarda Hakk'ın rahmetine kavuşan Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri'nden kıymetli âlim ve mutasavvıf A. Avni Konuk'tur. Avni Konuk'un otuz dört fasikül olarak kendi el yazısıyla yazılan henüz basılmamış kitabı Konya Müzesi'ne vakfedilmiştir. Bir de şerhini yapmayarak yalnız terceme ile iktifa eden ve altı cildi de bitiren Veled Çelebi İzbudak vardır.
Bundan başka Şem'î, Surûrî şerhleri ve manzum olarak Nahifi Tercemesi mevcuttur. Diğer daha birçok mütercim ve sarihler varsa da bunlar Mesnevî'yi bitirememişlerdir. Mesela Abidin Paşa yalnız birinci cildi terceme ve şerh etmiştir. Bu eser de diğer birçok şerhler gibi muğlak ve daha ziyade tumturaklı kelimelerle dolu olduğundan bugünün muhibleri ve genç meraklıları bu şerhten bir şey anlayamayacaklardır. İşte bunun için bu günün ilmi, bu günün anlayışı ve ninayet bu günün açık lisanıyla bir terceme ve izaha ihtiyaç vardı. İşte ben buna uğraştım ve altı cilt Mesnevi'nin bütün bahislerini muhtasaran aldım ve her bahse ait beyitlerden seçmeler yaparak onları bugünün Türkçesi'yle, bugünün zihniyetiyle terceme ve izaha çalıştım.
Sonra okuyanlarca malumdur ki, Mesnevi hikâyeleri birbirinin içinde mündemiçtir. Bir hikâye bitmeden bir diğeri başlar ve başlayan hikâyenin neticesi birçok bahislerden sonra alınır. Onları da bir sıraya koydum. Bu şekliyle kitabım, Mesnevi'nin tam bir özü haline geldi.
Bu eserle, okuyucularımızın, Mesnevi hakkında tam bir fikir edinmelerine vesile olabilirsem, bundan büyük bir manevî haz duyarak kendimi bahtiyar sayacağım.
- Konya,15 Nisan 1957 M. Muhlis Koner (Önsöz'den)
--------------------------------------------------------------------------------
Okullar İçin Mesnevî'den Seçmeler
Şefik Can
ÖTÜKEN NEŞRİYAT
 
Yedi yüz yıldan beri, bütün dünyada, ölmez eserler arasında yer alan ve çeşitli dillere tercüme edilen Mesnev-i Şerif'in bilindiği gibi Türkçe'ye de yapılmış manzum ve mensur bir çok tercümelerden rahatça yararlanmak kolay olmamaktadır. Çünkü hikayeler, bir kaç sahifede bitmemekte, hikayeler için başka hikayeler de girmekte, ve böylece esas hikaye uzayıp gitmektedir. Yanlış anlaşılmasın, haşa ben tenkid maksadı ile yazmıyorum. Bu tertipler, bu uzayıp gitmeler her hikmete dayanmaktadır. Hz. Mevlana fikirlerini daha iyi anlatmak için, konu ile ilgili çeşitli yerlerden hikayeler almış, çağrışım suretiyle hatırına gelen bazı fıkraları da eklemiş ve konuyu kendi mübarek görüşleri ile süslemiştir. Fakat zincirvari uzayıp giden hikayeler arasında okuyucu da esas hikayeyi ve dolayısıyla konuyu kaybetmektedir.
İstanbul - 2005, 280 sayfa, 13,5x19,5 cm, Karton Kapak
ISBN:975437533x, Dili: TÜRKÇE
--------------------------------------------------------------------------------
Mesnevî Hikâyeleri
Şefik Can
ÖTÜKEN NEŞRİYAT
 
Hz. Mevlâna vahdeti vücut görüşlerini ve tasavvufî hakikatları açıklarken konuların daha iyi anlaşılması için bazı hikâyeler söylemiştir. Bu hikâyeler Kelile ve Dimne’den, tarihten, Kur’an kıssalarından, halk arasında söylenen hikâyelerden alınmıştır. Fakat Hz. Mevlâna bunları söylerken kendi güzel anlatış tarzıyla bir takım çağrışımlarla (tedaî), hayallerle kendi yaratıcı muhayyelesinden ilham alarak kendine has hoş bir şekilde hikâye etmeyi başarmıştır. Bunların içinde her duyguya yer verilmiştir. Aşk, imân, kahramanlık, fazilet, doğruluk ve bunların dışında bütün insanî duygular yer almıştır. Büyük bir psikolog gibi bazen insanın ruhunun derinliklerine inmiş, bazen faziletin ve kahramanlığın meth ü senâsını yapmış, bazen de insanın süflî arzularını bütün açıklığıyla realist bir şekilde dile getirmiştir.
İstanbul - 2003   ISBN 975-437-461-9   1. hamur 16,5 x 23,5, 600 s.
--------------------------------------------------------------------------------
Candan Cana / Mevlana Celaleddin Rumi'den Seçme Rübailer
 
Mevlana Celaleddin-i Rumi; Resimler: Erol Akyavaş; Tercüme: Talat Sait Halman; Türkçeleştiren: Talat Sait Halman
İş Bankası Kültür Yayınları;
Tasavvuf felsefesinin en önemli isimlerinden Mevlana'nın rübailerinin yer aldığı Candan Cana adlı bu eseri siz değerli sanatseverlerle buluşturmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz.
Hakkındaki pek çok kaynakta belirtildiği gibi Mevlana, ne sadece bir düşünür, ne de sadece bir şair... Şiiriyle, sanatıyla, düşünce ve fikirleriyle coşkun bir sufi olan Mevlana, Tanrı'yı bulma yolunda aşkı kendisine kılavuz yapmıştır. Mevlana'nın aşkı bütün evrende, bütün varlıklarda bulunmaktadır. Görünen nesnelerden yola çıkarak görünmeyene, tanrısal olana varmayı amaçlar. Mevlana'ya göre dünyanın geçici, aldatıcı zevklerinden, hırstan, kötülük, yalan ve ikiyüzlülükten arınıp gerçek güzelliği bulmaya özlem duyanlar, insan ve Tanrı sevgisiyle sonsuz mutluluğa erişeceklerdir... (Sunuş'tan)
Türkçe (Orijinal Dili Farsça) 175 s. Kuşe Ciltli 23 x 29 cm. İstanbul, 1999 ISBN: 9754581400
--------------------------------------------------------------------------------
Hz. Mevlana'nın Rubaileri
Şefik Can
KTB Yayınları;
Ankara , 2001, 13.5 x 19.5 cm., 400 sayfa, Türkçe, Karton kapak.
ISBN No: 9751726670

ÇOK OKUNANLAR

Prof. Dr. Hayrettin Karaman- Hoş…

Kulağa hoş gelen, gönüllere rahatlık veren, iyi bi...

Temmuz 20, 2009

MALİKÎ MEZHEBİ

Malik b. Enes b. Malik b. Ebi Amir el Asbahî'ye ni...

Temmuz 06, 2009

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR …

  Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN Selçuk-Bizans...

Temmuz 06, 2009

HZ. EBU BEKİR'İN HAYATI

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)  &nbs...

Temmuz 05, 2009

RÜYALARIN ÖNEM VE ANLAMI

Rasulullah Muhammed Mustafa (aleyhissalatu vessela...

Temmuz 20, 2009

SELEF VE SELEFILIK

Selef kime denir? Hz. Peygamber s.a.v.'in “En ...

Temmuz 06, 2009

Ahmed Avni KONUK

AHMED AVNİ KONUK (1868 - 19.3.1938) Kadı Alî-zâ...

Temmuz 21, 2009

CÂHİLİYYE DÖNEMI

Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydı...

Temmuz 05, 2009

İSTANBUL’DA MEVLEVÎLİK

Mevlevi Ayini ve Semâ Törenleri çok kez doluluk ...

Ocak 11, 2016

SÜNNİ SUFİ YOLLARI

  Ahilik Bayramilik Buhurilik  ...

Temmuz 06, 2009

TASAVVUFUN KISACA TARİHÎ GELİŞİM…

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn dö...

Temmuz 07, 2009

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal

Mevlevilik Ve Gazi Mustafa Kemal Yıl 1922... Kası...

Şubat 06, 2009